Συχνές Ερωτήσεις

Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος είναι μια σημαντική απόφαση καθώς μπορεί να καθορίσει την μετέπειτα προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή. Για το λόγο αυτό οι παρούσες πληροφορίες αποσκοπούν να παρέχουν χρήσιμες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις όπως αυτές συγκεντρώθηκαν μέσα από τις επαφές μας με τους φοιτητές στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Προηγμένη Φυσικοθεραπεία αναγνωρίζεται από το ελληνικό δημόσιο;
Ναι, βεβαίως και αναγνωρίζεται από το δημόσιο. Το Π.Μ.Σ. στη Προηγμένη Φυσικοθεραπεία έχει ιδρυθεί με την Υ.Α. 65719/E5/29-4-2014 (ΦΕΚ 1182/8-5-2014, τ. Β’) και το νέο Π.Μ.Σ. με το ΦΕΚ 3054/27-07-18, τ. Β’

2. Τι δυνατότητες φοίτησης υπάρχουν;
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» είναι πλήρους παρακολούθησης. Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εγγραφούν υπό το καθεστώς μερικής παρακολούθησης. Η πλήρη φοίτηση προϋποθέτει την παρακολούθηση και των 4 προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο (σύνολο 2 υποχρεωτικών εξαμήνων προς παρακολούθηση) ενώ η μερική φοίτηση προϋποθέτει την παρακολούθηση των 2 προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο (σύνολο 4 υποχρεωτικών εξαμήνων προς παρακολούθηση)

3. Πόση είναι η διάρκεια του ΠΜΣ;
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Κύκλος Σπουδών). Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ’) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας.
Στην περίπτωση της μερικής παρακολούθησης η χρονική διάρκεια είναι τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και ο Φοιτητής θα έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο (από τα τέσσερα μαθήματα που διδάσκονται στο εξάμηνο) για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα, ενώ το πέμπτο και έκτο για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που προκύπτουν από την επιτυχή παρακολούθηση οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας

4. Ποιοι διδάσκουν στο ΠΜΣ;
Στο ΠΜΣ διδάσκουν καθηγητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Στο τμήμα μας έχουμε καθηγητές με μεγάλη εμπειρία και πλούσιο ερευνητικό έργο. Σύμφωνα δε με την επίσημη εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος μας το 2010 (Υπουργείο Παιδείας, ΑΔΙΠ) η οποία πραγματοποιήθηκε από αλλοδαπούς καθηγητές μεγάλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, «…Το Τμήμα επανδρώνεται από αφοσιωμένα και ενθουσιώδη άτομα που απολαμβάνουν να εργάζονται στο TEI Λαμίας. Είναι παθιασμένοι με τους επαγγελματικούς τους ρόλους και αισθάνονται ότι έχουν την κυριότητα των διαδικασιών και της πορείας που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών. Αισθάνονται επίσης ενταγμένοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα στο Τμήμα. Το ακαδημαϊκό προσωπικό διαθέτει εξαιρετικά καλά προσόντα, με την πλειοψηφία είτε να κατέχει είτε να εργάζεται προς την απόκτηση ενός διδακτορικού διπλώματος…». Επιπλέον, έχει προβλεφθεί να διδάσκουν στο ΠΜΣ είτε αυτοδύναμα είτε επικουρικά καθηγητές ή/και εξειδικευμένοι επιστήμονες εκτός του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ανάλογα με το αντικείμενο και την διδακτική ενότητα.

5. Γιατί να διαλέξω το συγκεκριμένο ΠΜΣ έναντι των άλλων εγκεκριμένων ΠΜΣ;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό υπερτερεί έναντι άλλων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όπως:

  • Είναι τριών εξαμήνων με 90 ECTS, συνεπώς έχει πλήρη αναγνώριση για κάθε προκήρυξη που πιθανόν να απαιτεί ανάλογα κριτήρια.
  • Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας με ΦΕΚ, συνεπώς έχει πλήρη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (ΦΕΚ 3054/27-07-18, τ. Β’).
  • Είναι το μόνο μεταπτυχιακό το οποίο έχει γενική κατεύθυνση στην Φυσικοθεραπεία και όχι σε εξειδικευμένο αντικείμενο που σημαίνει ότι μπορεί ευρέως να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους φορείς εργασίας
  • Έχει δυνατότητα μερικής φοίτησης
  • Έχει ευέλικτη παρακολούθηση. Τα μαθήματα γίνονται στο κύκλο πλήρους φοίτησης Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, δύο φορές τον μήνα. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η εξ αποστάσεως διδασκαλία με ειδικό λογισμικό.
  • Οι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν είναι καταξιωμένοι σε Διεθνές επίπεδο, με μεγάλη εμπειρία σε μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επίβλεψη μεταπτυχιακών φοιτητών, με πολλές δημοσιεύσεις σε έγκριτα Διεθνή περιοδικά και μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών (πολλοί καθηγητές μας έχουν RG score μεγαλύτερο του 25, βλέπε Research Gate για περισσότερες πληροφορίες)
  • Τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός του Τμήματός μας είναι τα καλύτερα στο Ελλαδικό χώρο και εφάμιλλα μεγάλων Πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την επίσημη εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματός μας σχετικά με την επάρκεια των μέσων και των υποδομών «..οι εργαστηριακές υποδομές που διατίθενται για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι εξαιρετικές και η ΕΕΑ εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το εργαστήριο της επιστήμης της κίνησης το οποίο είναι υψηλότατου επιπέδου..…..». Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και να δείτε αναλυτικά το εξοπλισμό που διαθέτει το Τμήμα μας (http://phys.teiste.gr/?page_id=3169 )
  • Το πρόγραμμά του καλύπτει τουλάχιστον τρεις μεγάλες επιστημονικές εξειδικεύσεις γνωστικού αντικειμένου (Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία, Νευρολογική Φυσικοθεραπεία και Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία). Επιπλέον έχει πρωτοποριακά νέα μαθήματα τα οποία είναι σε συνάρτηση της ανάπτυξης της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας και εναρμονισμένα με τις Διεθνείς εξελίξεις και Επαγγελματικές απαιτήσεις.
 • Έχει ήδη ξεκινήσει ο τέταρτο κύκλος σπουδών (Φεβρουάριος 2018) και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας είναι ο καλύτερος και πιο αξιόπιστος τρόπος να λάβετε ανατροφοδότηση για την ποιότητα των σπουδών μας.

6. Πότε γίνονται τα μαθήματα;
Κάθε εξάμηνο σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Τα μαθήματα, εργαστήρια ή ασκήσεις πράξεις διδάσκονται 14 ώρες ανά εβδομάδα για τα 2 πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η εβδομαδιαία διδασκαλία θα πραγματοποιείται τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή (κάθε 2η εβδομάδα), προς διευκόλυνση των εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών. Παράλληλα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών τους δραστηριοτήτων, αναλαμβάνουν υποχρεωτικά επικουρικό διδακτικό έργο (όχι περισσότερο από 2 ώρες/εβδομάδα) στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

7. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο ΠΜΣ Προηγμένη Φυσικοθεραπεία;
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές Φυσικοθεραπείας, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

8. Πως θα γίνει η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών;
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μέσω μοριοδότησης βάσει του βιογραφικού αλλά και της συνέντευξης. Σημαντικά προσόντα για παράδειγμα θεωρούνται ο βαθμός πτυχίου, η συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, η συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Επιπλέον, στη συνέντευξη σημαντικά προσόντα για παράδειγμα θεωρούνται η αναλυτική κλινική σκέψη του υποψηφίου, ο ενθουσιασμός του και οι δυνατότητες για περαιτέρω επιστημονική εξέλιξη.

9. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη συνέντευξη;
Η συνέντευξη πραγματοποιείται ενώπιων αρμόδιας Επιτροπής μελών ΔΕΠ, σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Για τη γενική επιστημονική και επιστημολογική καλλιέργεια του υποψηφίου δίνεται έμφαση ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν ευρεία προβληματική του Π.Μ.Σ. Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η Επιτροπή αξιολογεί την συστηματική επιστημονική ενημέρωση του υποψήφιου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Την επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου, τη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος.

10. Πότε γίνονται οι συνεντεύξεις;
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο μετά τη λήξη των αιτήσεων (συνήθως το μήνα Ιανουάριο) και οι υποψήφιοι ενημερώνονται προσωπικά εγκαίρως.

11. Εάν τη μέρα της συνέντευξης δεν μπορώ να παρευρεθώ για κάποιο σοβαρό λόγο, τι πρέπει να κάνω;
Αν για κάποιο σοβαρό λόγο δεν μπορείτε να προσέλθετε την ημέρα που έχετε κληθεί για συνέντευξη, πρέπει έγκαιρα να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. για να εξεταστούν τυχόν εναλλακτικές λύσεις.

12. Τι θα συμβεί εάν δεν προσέλθω στη συνέντευξη;
Η συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όσους προεπιλεγούν, με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας τους. Συνεπώς η μη παρουσία υποψηφίου στη συνέντευξη οδηγεί στον αποκλεισμό του από την διαδικασία επιλογής.

13. Πόσο κοστίζει;
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων το ύψος των οποίων καθορίζεται πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων για την παρακολούθηση του πλήρη κύκλου σπουδών των 3 εξαμήνων. Για τη μερική φοίτηση τα δίδακτρα προσαρμόζονται αναλόγως. Περισσότερες πληροφορίες για τα δίδακτρα του τρέχοντος εξαμήνου μπορείτε να λάβετε στέλνοντας email στο mscphysio@teiste.gr.

14. Πότε καταβάλλονται τα δίδακτρα;
Τα δίδακτρα καταβάλλονται τμηματικά κατά την διάρκεια φοίτησης του φοιτητή. Η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων για το τρέχον κύκλο σπουδών γίνεται ως εξής: το 40% κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, το 30% κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β’ εξάμηνο και το 30% κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο. Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις δίνονται ωστόσο και διευκολύνσεις καταβολής των διδάκτρων σε περισσότερες δόσεις.

15. Πώς μπορούν οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. να λάβουν απόδειξη ή τιμολόγιο για τα δίδακτρα που έχουν ήδη καταβάλει;
Οι φοιτητές με την εγγραφή τους, και κατόπιν συμπλήρωσης σχετικής αιτήσεως, καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, μέσω της οποίας εκδίδονται αυτόματα οι αποδείξεις των διδάκτρων που κατετέθησαν. Οι αποδείξεις αυτές αποστέλλονται στη γραμματεία, η οποία και ενημερώνει τους φοιτητές για την παραλαβή τους. Οι φοιτητές όμως που επιθυμούν την έκδοση τιμολογίου ή αποδείξεως σε άλλα στοιχεία από τα προσωπικά τους (π.χ. στην περίπτωση που το ΠΜΣ χρηματοδοτείται από κάποιο φορέα ή κάποια επιχείρηση) θα πρέπει να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) πριν την καταβολή της εκάστοτε δόσης, και να αιτούνται την έκδοση του παραστατικού που επιθυμούν. Και αυτές οι αποδείξεις και τα τιμολόγια παραλαμβάνονται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.

16. Σε περίπτωση που τελικά αποχωρήσω από το Π.Μ.Σ., θα μου επιστραφούν τα δίδακτρα;
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ (άρθρο 7, παράγραφος 3), σε περιπτώσεις οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής μ.φ., τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο μπορείτε εάν θέλετε να υποβάλλεται αίτηση, προκειμένου να εξετάσει το αίτημά σας η αρμόδια επιτροπή.

17. Σε περίπτωση επαναφοίτησης σε μάθημα προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων;
Σε περιπτώσεις επαναφοίτησης σε μάθημα/μαθήματα, καταβάλλεται αναλογικά το αντίστοιχο ποσό από το σύνολο των διδάκτρων.

18. Μπορεί το Π.Μ.Σ. να χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ;
Ναι υπάρχει αυτή η δυνατότητα εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον. Η δυνατότητα αυτή βέβαια παρέχεται μόνο στους φοιτητές του τμήματος οι οποίοι εργάζονται. Σε περίπτωση που είστε εργαζόμενος και συμφωνεί η επιχείρηση όπου εργάζεστε να χρηματοδοτήσει τις σπουδές σας μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, υπάρχει η δυνατότητα αυτή, εφόσον φυσικά γίνετε δεκτός και γραφτείτε στο πρόγραμμα. Το Π.Μ.Σ. πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

19. Μπορεί κάποιος φοιτητής του τμήματος μερικής φοίτησης να συμπυκνώσει τα μαθήματα, προκειμένου να τελειώσει τις σπουδές του πιο γρήγορα;
Όχι, ο κάθε φοιτητής του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών ως έχει.

20. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται πάσο; Πως εκδίδεται;
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο). Το πάσο ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και η διαδικασία για την έκδοση του γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/

21. Είναι απαραίτητη η αγορά των διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές; Αν ναι, πόσο περίπου κοστίζουν τα βιβλία;
Όχι, δεν είναι απαραίτητη η αγορά των βιβλίων. Οι φοιτητές μπορούν να δανείζονται βιβλία από την κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με ειδική κάρτα δανεισμού την οποία μπορούν να παραλάβουν από την κεντρική βιβλιοθήκη επιδεικνύοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποφασίσει όμως να αγοράσει τα προτεινόμενα συγγράμματα, θα πρέπει να υπολογίζει πως θα χρειαστεί συνολικά περίπου 500 € επιπλέον. Τέλος, όλο το επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζονται οι φοιτητές, καταχωρείται κάθε εβδομάδα σε ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (e-class), στην οποία ο κάθε φοιτητής αποκτά πρόσβαση λαμβάνοντας προσωπικό κωδικό με την εγγραφή του στο ΠΜΣ. Κάθε φορά που καταχωρείται νέο υλικό στη βάση αυτή από τη γραμματεία, αποστέλλονται αυτόματα και ενημερωτικά emails προς όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. Ο φοιτητής έτσι έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το υλικό πριν από κάθε μάθημα είτε από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ, είτε από το προσωπικό του email.

22. Παρέχεται δωρεάν σίτιση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές;
Ναι, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν σίτιση στο εστιατόριο της σχολής όπως και οι προπτυχιακοί φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση κάρτας δωρεάν σίτισης προσκομίζοντας αίτηση στη «Σπουδαστική Μέριμνα». (http://info.teiste.gr/?p=1594 ). Το εστιατόριο που σιτίζονται οι φοιτητές είναι ακριβώς δίπλα από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας γεγονός που διευκολύνει τους φοιτητές στη σίτιση.

23. Δικαιούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δωρεάν υγειονομική περίθαλψη;
Ναι δικαιούνται. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν ανήκουν σε κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να προμηθευτούν από τη γραμματεία βιβλιάριο δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης το οποίο γίνεται δεκτό σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και ιατρεία της χώρας (απαραίτητη μια φωτογραφία και μια βεβαίωση διακοπής ασφάλισης από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα).

24. Δικαιούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο;
Ναι, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, με την εγγραφή τους στο ΠΜΣ, αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στο dial-up δίκτυο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καθώς και προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μέσω του προγράμματος «Δίοδος» της ΓΓΕΤ οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο (μέσω δικτύων ADSL) με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος (περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο σύνδεσμο http://diodos.edu.gr)

25. Μπορούν οι φοιτητές που έχουν ήδη πρόσβαση στο διαδίκτυο από εξωτερικό πάροχο, να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΙ από τον υπολογιστή τους;
Ναι, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που έχουν πρόσβαση στο Internet μέσω κάποιου άλλου παρόχου και όχι μέσω του ΤΕΙ (π.χ., με μη-φοιτητική σύνδεση ADSL, ή σε περίπτωση που ο υπολογιστής βρίσκεται σε οργανισμό/εταιρεία/πανεπιστήμιο εκτός ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), μπορούν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου όπως βάσεις βιβλίων/περιοδικών της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ, μέσω της υπηρεσίας VPN.

26. Τι έξοδα διαμονής και διατροφής μπορεί να έχει ένας φοιτητής;
Το δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου με πρωινό κοστίζει γύρω στα 20-30 Ευρώ/ημέρα (ειδική τιμή για μεταπτυχιακούς φοιτητές). Το εστιατόριο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κτήριο που διεξάγονται τα μαθήματα προσφέρει δωρεάν γεύμα και δείπνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (έχοντας την κάρτα σίτισης που παρέχεται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος).

27. Υπάρχουν υποτροφίες;
Κάθε εξάμηνο και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος προσφέρονται υποτροφίες καλύτερης επίδοσης στο φοιτητή/ές που αποφοίτησαν με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Οι υποτροφίες αφορούν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων του εξαμήνου.

28. Πόσοι μεταπτυχιακοί Φοιτητές εισάγονται κάθε χρόνο στο Π.Μ.Σ.;
Κάθε ακαδημαϊκό έτος εισάγονται στο Π.Μ.Σ. έως τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων/ουσών, δεκτοί/ες στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι, γίνονται πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

29. Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;
Τα ονόματα των επιτυχόντων/χουσών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος τον μήνα Ιανουάριο.

30. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων;
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η συστηματική παρακολούθηση και συμμετοχή προσμετράται στην αξιολόγηση. Ο/Η Μ.Φ. που παρακολούθησε ένα μάθημα λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών/ουσα στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο.

31. Μένω σε άλλη περιοχή της χώρας, μπορώ να παρακολουθήσω το Πρόγραμμα;
Ναι μπορείτε. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε εντατικούς κύκλους (modules) μαθημάτων ανά μήνα, με χρήση και μη εργάσιμων ημερών, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση μετακίνησης φοιτητών και φοιτητριών που δεσμεύονται επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας (Ενδεικτικά αναφέρεται ένα σύνηθες μοντέλο, το οποίο φαίνεται να εξυπηρετεί τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες: Έναρξη Παρασκευή 10:00πμ – Λήξη Κυριακή 17:00μμ).

32. Που θα γίνονται τα μαθήματα;
Οι δια ζώσης διαλέξεις θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Ενδέχεται να γίνουν και διαλέξεις on-line, οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να τις παρακολουθήσετε σε οποιοδήποτε μέρος έχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

33. Πότε ξεκινούν τα μαθήματα;
Τα μαθήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα ξεκινήσουν το Μάρτιο 2019. Ανακοίνωση με την ακριβή ημερομηνία έναρξης θα γίνει εγκαίρως μέσω της ιστοσελίδας αλλά και προσωπικής πληροφόρησης των επιλεγέντων φοιτητών

34. Πότε και πως πρέπει να κάνω αίτηση;
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το νέο κύκλο σπουδών που θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2019 είναι η 31/01/2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).
Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35 131 Λαμία, 1ος όροφος κτιρίου Σ.Ε.Υ.Π.

35. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται μαζί με την αίτηση;
O φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στην γραμματεία του Τμήματος και πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση ή οποία διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscphysio.teiste.gr/
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Επίσημο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού).
• Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
• Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (σε περίπτωση μη κατοχής πτυχίου αγγλικής γλώσσας ο υποψήφιος δύναται να εξεταστεί από τριμελή επιτροπή για την επάρκεια του).
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
• Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ),
• Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών πχ Erasmus (εάν υπάρχουν).
• Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές.
• Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας.
• Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).
• Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ. (εάν υπάρχουν)

36. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;
Για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΠΜΣ: κος. Τσιλαλής Δημήτριος & κα Καρέλη Ελένη, Τηλέφωνο: 2231 0 60176, 60177, 60108 & 60158, Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-14:00 .
Επίσης, μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mscphysio@teiste.gr
Πλήρη ενημέρωση για το ΠΜΣ μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ: http://mscphysio.teiste.gr/