ΜΠ 11 – Μεθοδολογία Έρευνας

Οδηγός_μαθήματος_2016

Research Methods

Εξάμηνο: Α’(1Ο) Διδακτικές μονάδες ECTS: 8 Κωδικός:  ΜΠ 11

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είνsι να παρέχει την ενημέρωση, την πρόσβαση στην ορολογία και στην επιστημονική αναζήτηση πληροφοριών και να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς στις μεθόδους της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, καθώς και τη δυνατότητα ερμηνείας και αποτίμησης των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας. Παράλληλα σκοπεύει να δώσει στο φοιτητή τα απαιτούμενα μέσα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών κατάλληλων για το μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα χρήσιμων αναφορικά με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής. Ο φοιτητής θα κληθεί να κατανοήσει τη διαδικασία μέσα από την οποία μια ερευνητική ιδέα μπορεί να γίνει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας καθώς και την σημασία της ηθικής και τους περιορισμούς που υφίστανται σε μια επιστημονική έρευνα.

Μαθησιακοί στόχοι: Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση :

 1. Να κατανοεί τις βασικές έννοιες, την εξέλιξη και τη φιλοσοφία της έρευνας.
 2. Να αντιλαμβάνεται την σημασία διεξαγωγής έρευνας στη φυσικοθεραπεία και τις διαφορές ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας
 3. Να κατανοεί την έννοια του ερευνητικού προβλήματος (θεωρητικό πλαίσιο, βιβλιογραφική ανασκόπηση, έρευνα πεδίου, εξαγωγή συμπερασμάτων)
 4. Να οργανώνει και σχεδιάζει τις επιμέρους φάσεις μιας έρευνας μεταπτυχιακού επιπέδου λαμβάνοντας υπόψη την ηθική της έρευνας και τους ερευνητικούς περιορισμούς
 5. Να κάνει χρήση των Η/Υ και του διαδικτύου για λήψη επιστημονικών πληροφοριών καθώς και επεξεργασία των δεδομένων
 6. Να κατανοεί τα προβλήματα και τις απειλές των δημοσιευμένων ερευνών και μελετών και να προβαίνει στη κριτική τους
 7. Να κατανοεί τους τρόπους παρουσίασης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας ή επισκόπησης (συστηματικής ανασκόπησης και μετανάλυσης) και συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου
Περιεχόμενα μαθήματος:
Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι Θεματικές Ενότητες:

Τα χαρακτηριστικά, οι σκοποί, οι τύποι-μορφές και η χρησιμότητα της επιστημονικής έρευνας. Ο ρόλος της ηθικής στην έρευνα ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας. Στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών, βάσεις δεδομένων, ελληνικές και ξένες πηγές βιβλιογραφίας-αρθρογραφίας στο χώρο της υγείας. Φάσεις ερευνητικής διαδικασίας (ερευνητικό πρόβλημα, ερευνητικό ερώτημα, ερευνητική πρόταση, ερευνητικό πρωτόκολλο, ερευνητικά σχέδια, ερευνητική υπόθεση). Ποσοτική και ποιοτική έρευνα, δειγματοληψία, απειλές έρευνας, αξιοπιστία και εγκυρότητα στην έρευνα, συλλογή και οργάνωση δεδομένων. Επισκόπηση (αφηγηματική, συστηματική ανασκόπηση, μετανάλυση). Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Κριτική της έρευνας. Οδηγίες για την κριτική ανάγνωση και συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας.

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας: 13 εβδομάδες Χ 2 ώρες θεωρία & 2 ώρες Εργαστήριο.

Εργασίες: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. εργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης του

Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ, ως στάθμιση του βαθμού τους στις γραπτές εξετάσεις και την απόδοση τους στις εργασίες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Hicks C. Research Methods for Clinical Therapists, 4η έκδοση, Εκδόσεις Churchill Livingstone, 2004
 2. Sim J. and Wright C. Research in Health Care, Εκδόσεις Stanley Thornes, 2000
 3. Polgar S. and Thomas S.A. Introduction to Research in the Health Sciences, 5η έκδοση, Εκδόσεις Churchill Livingstone, 2008
 4. Τhomas, J., Nelson, J. Μέθοδοι Έρευνας Στη Φυσική Δραστηριότητα, Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2003
 5. Ζαφειρόπουλος Κ. Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών, Εκδόσεις Κριτική, 2005
 6. Καμπίτσης Χ. Η Έρευνα Στις Αθλητικές Επιστήμες, Εκδόσεις Τσαρτσιάνης Θεσσαλονίκη, 2004.