Κριτήρια Αξιολόγησης ΔΕ

Τα κριτήρια βαθμολόγησης των Διπλωματικών Εργασιών, είναι τα εξής:

Κριτήρια βαθμολόγησης Διπλωματικών Εργασιών

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1ο Κριτήριο – ΜΟΡΦΗ, ΔΟΜΗ

10

Η μορφή της Δ.Ε. είναι εξαιρετική. Ο/Η φοιτητής/τρια ακολούθησε στο έπακρον τις οδηγίες συγγραφής των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος. Η δομή και το περιεχόμενο είναι άριστα. Η ανάπτυξη είναι πλήρης και το θέμα καλύπτεται πλήρως.

9

Η μορφή της Δ.Ε. είναι πάρα πολύ καλή. Ο/Η φοιτητής/τρια ακολούθησε τις οδηγίες συγγραφής των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος πάρα πολύ καλά. Η δομή και το περιεχόμενο είναι πάρα πολύ καλά. Η ανάπτυξη είναι πάρα πολύ καλή και το θέμα καλύπτεται πάρα πολύ καλά.

8

Η μορφή της Δ.Ε. είναι πολύ καλή. Ο/Η φοιτητής/τρια ακολούθησε τις οδηγίες συγγραφής των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος πολύ καλά. Η δομή και το περιεχόμενο είναι πολύ καλά. Η ανάπτυξη είναι πολύ καλή και το θέμα καλύπτεται πολύ καλά.

7

Η μορφή της Δ.Ε. είναι καλή. Ο/Η φοιτητής/τρια ακολούθησε τις οδηγίες συγγραφής των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος καλά. Η δομή και το περιεχόμενο είναι καλά. Η ανάπτυξη είναι καλή και το θέμα καλύπτεται καλά.

6

Η μορφή της Δ.Ε. είναι μέτρια. Ο/Η φοιτητής/τρια ακολούθησε τις οδηγίες συγγραφής των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος σε μέτριο βαθμό. Η δομή και το περιεχόμενο είναι μέτρια. Η ανάπτυξη είναι μέτρια και το θέμα καλύπτεται εν μέρει.

5

Η μορφή της Δ.Ε. είναι ικανοποιητική. Ο/Η φοιτητής/τρια ακολούθησε τις οδηγίες συγγραφής των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος ικανοποιητικά. Η δομή και το περιεχόμενο είναι ικανοποιητικά. Η ανάπτυξη είναι ικανοποιητική και το θέμα καλύπτεται σε ικανοποιητικό βαθμό.

4

Η μορφή της Δ.Ε. είναι φτωχή. Ο/Η φοιτητής/τρια δεν ακολούθησε τις οδηγίες συγγραφής των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος πλήρως. Η δομή και το περιεχόμενο είναι ελλιπή. Η ανάπτυξη είναι ανεπαρκής και το θέμα δεν καλύπτεται.

2ο Κριτήριο – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

10

Η αρθρογραφία είναι πολύ πλούσια & επίκαιρη. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει εξαιρετική κριτική σκέψη απέναντι στην αρθρογραφία που χρησιμοποίησε. Ο/Η φοιτητής/τρια χρησιμοποίησε κυρίως πληροφορίες από εμπεριστατωμένες έρευνες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά.

9

Η αρθρογραφία είναι  πλούσια & αρκετά επίκαιρη. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει πάρα πολύ καλή κριτική σκέψη απέναντι στην αρθρογραφία που χρησιμοποίησε. Ο/Η φοιτητής/τρια χρησιμοποίησε κυρίως πληροφορίες από εμπεριστατωμένες έρευνες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά.

8

Η αρθρογραφία είναι αρκετά πλούσια & αρκετά επίκαιρη. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει πολύ καλή κριτική σκέψη απέναντι στην αρθρογραφία που χρησιμοποίησε.

7

Η αρθρογραφία είναι αρκετά πλούσια. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει καλή κριτική σκέψη απέναντι στην αρθρογραφία που χρησιμοποίησε.

6

Η αρθρογραφία είναι μέτρια. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει μετρίως ικανοποιητική κριτική σκέψη απέναντι στην αρθρογραφία που χρησιμοποίησε.

5

Η αρθρογραφία είναι ικανοποιητική. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει σε ικανοποιητικό βαθμό κριτική σκέψη απέναντι στην αρθρογραφία που χρησιμοποίησε.

4

Η αρθρογραφία είναι ανεπαρκής. Ο/Η φοιτητής/τρια δεν έχει κριτική σκέψη απέναντι στην αρθρογραφία που χρησιμοποίησε.

3ο Κριτήριο – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

10

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας είναι εξαιρετική. Ο/Η φοιτητής/τρια απάντησε εξαιρετικά καλά στις ερωτήσεις της επιτροπής.

9

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας είναι πάρα πολύ καλή. Ο/Η φοιτητής/τρια απάντησε πάρα πολύ καλά στις ερωτήσεις της επιτροπής.

8

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας είναι πολύ καλή. Ο/Η φοιτητής/τρια απάντησε πολύ καλά στις ερωτήσεις της επιτροπής.

7

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας είναι καλή. Ο/Η φοιτητής/τρια απάντησε καλά στις ερωτήσεις της επιτροπής.

6

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας είναι μέτρια. Ο/Η φοιτητής/τρια απάντησε μετρίως καλά στις ερωτήσεις της επιτροπής.

5

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας είναι ικανοποιητική. Ο/Η φοιτητής/τρια απάντησε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις της επιτροπής.

4

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας είναι ανεπαρκής. Ο/Η φοιτητής/τρια απάντησε ανεπαρκώς στις ερωτήσεις της επιτροπής.

4ο Κριτήριο – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

10

Η εργασία έχει εξαιρετικά καλή μεθοδολογία. Η εργασία έχει εξαιρετικά καλή στατιστική ανάλυση. Η εργασία είναι απόλυτα σύμφωνη με τους κανόνες της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας.

9

Η εργασία έχει πάρα πολύ καλή μεθοδολογία. Η εργασία έχει πάρα πολύ  καλή στατιστική ανάλυση. Η εργασία είναι απόλυτα σύμφωνη με τους κανόνες της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας.

8

Η εργασία έχει πολύ καλή μεθοδολογία. Η εργασία έχει πολύ καλή στατιστική ανάλυση. Η εργασία είναι απόλυτα σύμφωνη με τους κανόνες της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας.

7

Η εργασία έχει καλή μεθοδολογία. Η εργασία έχει καλή στατιστική ανάλυση. Η εργασία είναι απόλυτα σύμφωνη με τους κανόνες της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας

6

Η εργασία έχει μέτρια μεθοδολογία. Η εργασία έχει μέτρια στατιστική ανάλυση. Η εργασία είναι απόλυτα σύμφωνη με τους κανόνες της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας.

5

Η εργασία έχει ικανοποιητικά καλή μεθοδολογία. Η εργασία έχει  ικανοποιητική στατιστική ανάλυση. Η εργασία είναι απόλυτα σύμφωνη με τους κανόνες της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας.

4

Η εργασία έχει ελλιπή μεθοδολογία. Η εργασία δεν έχει επαρκή στατιστική ανάλυση. Η εργασία δεν είναι απόλυτα σύμφωνη με τους κανόνες της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας.

5ο Κριτήριο – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

10

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται εξαιρετικά καλά. Η ενότητα συζήτηση-συμπεράσματα είναι εξαιρετικά καλά αναπτυγμένη, με αναλυτική σκέψη, επιστημονικότητα και με εξαιρετικά καλή υποστήριξη από την αρθρογραφία.

9

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται πάρα πολύ καλά. Η ενότητα συζήτηση-συμπεράσματα είναι πάρα πολύ καλά αναπτυγμένη, με αναλυτική σκέψη και με πάρα πολύ καλή υποστήριξη από την αρθρογραφία.

8

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται πολύ καλά. Η ενότητα συζήτηση-συμπεράσματα είναι πολύ καλά αναπτυγμένη, με αναλυτική σκέψη και με πολύ καλή υποστήριξη από την αρθρογραφία.

7

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται καλά. Η ενότητα συζήτηση-συμπεράσματα είναι καλά αναπτυγμένη, με καλή υποστήριξη από την αρθρογραφία.

6

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται μέτρια. Η ενότητα συζήτηση-συμπεράσματα είναι μέτρια αναπτυγμένη, με μέτρια υποστήριξη από την αρθρογραφία.

5

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται ικανοποιητικά. Η ενότητα συζήτηση-συμπεράσματα είναι ικανοποιητικά αναπτυγμένη, με ικανοποιητική υποστήριξη από την αρθρογραφία.

4

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται ελλιπή. Η ενότητα συζήτηση-συμπεράσματα είναι ανεπαρκώς αναπτυγμένη, χωρίς υποστήριξη από την αρθρογραφία.