Θεσμικό Πλαίσιο

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ελλάδα και χορηγεί Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του  Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α’).

 1. Το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» λειτουργεί αυτοδύναμα από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ Υ.Α. 65719/E5/29-4-2014 (ΦΕΚ 1182/8-5-2014, τ. Β’) και σύμφωνα με
   • το άρθρο 80 παρ. 11 παρ. α του ν.4009/2011 (Α´195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν.4025/2011 (Α’ 228), του άρθρου 5 παρ.8 του ν.4076/2012 (Α´159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν.4115/2013 (Α´24).
   • το ν.3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του ν.3794/2009 (Α΄156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (Α΄71).
   • το ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
    • την με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
    • το απόσπασμα της αριθ. 1/02-10-2013 πράξης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
   • το απόσπασμα της αριθ. 1/15-01-2014 πράξης της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
 1. Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» λειτουργεί αυτοδύναμα από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), το ν. 4521/18 (ΦΕΚ 38 Α΄) και σε εκτέλεση της απόφασης υπ’ αριθμ. 4405/27-7-2018 (ΦΕΚ 3054/27-7-2018, τ. Β’).