Διαδικασία Ανάθεσης ΔΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και αξιολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή
 2. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να εντάσσεται στα γνωστικά πεδία των διδασκομένων μαθημάτων.
 3. Τα είδη των διπλωματικών εργασιών μπορεί να είναι είτε (Α) πρωτογεννείς μελέτες: (i) πειραματικές μελέτες-experiments, ή (ii) κλινικές δοκιμασίες-clinical trials, ή (iii) καταμετρήσεις-surveys, ή (iv) ποιοτικές μελέτες-quantitative studies, είτε (Β) δευτερογενείς μελέτες: (i) επισκοπήσεις-overviews (συστηματικές ανασκοπήσεις-systematic reviews ή μετα-αναλύσεις-meta-analyses), ή (ii) κατευθυντήριες οδηγίες-guidelines, ή (iii) αναλύσεις αποφάσεων-decision analyses, ή (iv) οικονομικές αναλύσεις-economic analyses που αφορούν το χώρο της φυσικοθεραπείας,  είτε ενδεχομένως (Γ) περιορισμένος σε έκταση συνδυασμός των παραπάνω. Σε όλες τις περιπτώσεις η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία πρέπει να διακρίνεται από την επιστημονική της αρτιότητα και να στηρίζεται σε έγκυρη Ελληνική και Διεθνή βιβλιογραφία (σχετικά επιστημονικά περιοδικά, από τις γνωστές διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις-Εκδότες, πχ. Elsevier, Emerald, Taylor & Francis, Springer, Blackwell κλπ).
 4. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τους Καθηγητές (επιβλέποντες) που επιβλέπουν την εκπόνηση των Διπλωματικών Εργασιών, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρέπει να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο (μέλη Ε.Π ή έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό) στο Π.Μ.Σ. κάθε τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Ο κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την επίβλεψη το πολύ πέντε (5) θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών ανά εξάμηνο.
 5. Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός κάθε Μ.Φ. ορίζεται αμέσως μετά την έγγραφή του φοιτητή στο Π.Μ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα του, όπως αυτά αναφέρονται στο βιογραφικό του σημείωμα και σε πιθανά επιπλέον στοιχεία που καταθέτει, σε συνδυασμό με το γνωστικό αντικείμενο και το ερευνητικό έργο του επιβλέποντα εκπαιδευτικού. Η Γ.Σ.Ε.Σ., κατά τον ορισμό του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, λαμβάνει μέριμνα ώστε να ορίσει τον καταλληλότερο εκπαιδευτικό για τα ενδιαφέροντα του Μ.Φ.
 6. Κάθε επιβλέπων εκπαιδευτικός εκτελεί και χρέη συμβούλου σπουδών για τον Μ.Φ. καθόλη την διάρκεια των σπουδών του.
 7. Οι Μ.Φ. έχουν τη δυνατότητα τα αιτηθούν αιτιολογημένα την αλλαγή επιβλέποντα Καθηγητή, και οι καθηγητές να αιτηθούν αιτιολογημένα την απαλλαγή τους από τα καθήκοντα επίβλεψης συγκεκριμένου Μ.Φ. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε.
 8. Κατά τη διάρκεια του τρίτου (Γ’) εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή τους. Πριν την πρώτη περίοδο εξετάσεων του τρίτου (Γ’) εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλουν σχετική αίτηση ανάθεσης Δ.Ε. στη Γραμματεία προς τη Σ.Ε., για το θέμα της διπλωματικής εργασίας, την οποία συνυπογράφει και ο επιβλέπων Καθηγητής τους (ΈΝΤΥΠΟ Α του Παραρτήματος του παρόντος κανονισμού), συνοδευόμενη από πλήρη και αναλυτική περιγραφή της ερευνητικής πρότασης.
 9. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ανάθεση Δ.Ε. έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Είναι δυνατό να επιτραπεί η εκπόνηση Δ.Ε. σε Μ.Φ. που οφείλει μόνο ένα μάθημα το οποίο όμως δεν σχετίζεται με τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται το θέμα της Δ.Ε. που αιτείται.
 10. Η Σ.Ε. επεξεργάζεται τις αιτήσεις ανάθεσης Δ.Ε. και εισηγείται την έγκριση ή την πιθανή τροποποίηση τους στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει σχετικά με τις αιτήσεις ανάθεσης Δ.Ε. μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης εξεταστικής του Γ’ Εξαμήνου σπουδών. Η σχετική απόφαση ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. οπότε και αρχίζει να μετράει ο χρόνος για την εκπόνησή τους.
 11. Σε περιπτώσεις που η εκπόνηση της Δ.Ε. απαιτεί την συμμετοχή εθελοντών (υγιών ή ασθενών ατόμων), αμέσως μετά την έγκριση του θέματος από την Σ.Ε. και πριν την εκπόνηση του ερευνητικού μέρους της εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα του, να καταθέσει αίτηση προς την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιώντας τα σχετικά έντυπα της επιτροπής. Στην αίτηση αυτή πρέπει να εμπεριέχεται η ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση με όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν θέματα δεοντολογίας. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας επεξεργάζεται τα θέματα και αν κρίνει ότι προκύπτουν δεοντολογικά προβλήματα έχει το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις ή ακόμα και να απορρίψει την εκάστοτε ερευνητική πρόταση. Η διεξαγωγή των μετρήσεων γίνεται μόνον και εφόσον έχει εγκριθεί το ερευνητικό πρωτόκολλο του φοιτητή από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας. Ο φοιτητής οφείλει να παραλάβει αντίγραφο του Πρακτικού έγκρισης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας το οποίο προσκομίζεται από την Γραμματεία πριν την έναρξη διεξαγωγής των μετρήσεων. Τέλος, το αντίγραφο του Πρακτικού έγκρισης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται στα παραρτήματα της Δ.Ε.