ΜΠ 21 – Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & Δραστηριότητας ΙΙ

Assessment of Human Movement & Performance II

Εξάμηνο: Β’(2Ο) Διδακτικές μονάδες ECTS: 8 Κωδικός:  ΜΠ 21

Σκοπός μαθήματος: : Το μάθημα αναφέρεται στα μέσα και στις τεχνικές που υφίστανται για την έγκυρη και αξιόπιστη καταγραφή και ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης και δραστηριότητας, όπως αυτή πρέπει να πραγματοποιείται στο χώρο της υγείας,  του αθλητισμού, της εργονομίας, της έρευνας κτλ,  τόσο για την διάγνωσή-αξιολόγηση, όσο και για την θεραπευτική παρέμβαση και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων άσκησης. Εμπεριέχεται τόσο η αντίληψη της κίνησης και δραστηριότητας του ανθρώπου μαζί με την περιγραφή τους (εμβιομηχανική ανάλυση σε συνδυασμό με μαθηματικές και στατιστικές διαδικασίες), όσο και η γνώση της κίνησης προσανατολισμένη στην κινητικότητα με συνισταμένες τον κινητικό έλεγχο και την κινητική μάθηση.

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τον φοιτητή, των απαραίτητων μεθοδολογικών δεξιοτήτων έτσι ώστε να είναι ικανός να ανταποκριθεί, σε υψηλό επίπεδο επιστημονικής τεκμηρίωσης, σε όλα τα κλινικά προβλήματα της φυσικοθεραπείας, τόσο στο τομέας της αξιολόγησης, όσο και της τεκμηριωμένης εφαρμογής κλινικών μεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων που έχουν επίπτωση στην ανθρώπινη κίνηση ή/και δραστηριότητα.

Μαθησιακοί στόχοι: Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση :

  1. Να γνωρίζει τα μέσα και τις τεχνικές καταγραφής και ανάλυσης της ανθρώπινης κίνησης & δραστηριότητας. Να είναι ικανός να επιλέγει την καταλληλότερη από αυτές για το εκάστοτε κλινικό  ή ερευνητικό ερώτημα.
  2. Να είναι ικανός να κατανοεί και να σχολιάζει κριτικά σχετικά επιστημονικά – ερευνητικά αποτελέσματα και κείμενα.
  3. Να καταγράφει και να αναλύει λεπτομερώς, έγκυρα και αξιόπιστα την ανθρώπινη κίνηση και δραστηριότητα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, χρησιμοποιώντας χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εργαστηριακή αξιολόγηση.
Περιεχόμενα μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι Θεματικές Ενότητες:

Καταγραφή Κινηματικών Χαρακτηριστικών (απλά γωνιόμετρα, Ηλεκτρογωνιομέτρηση, 3D κινηματική ανάλυση, οπτοηλεκτρονικά συστήματα κλπ). Αξιολόγηση της Καρδιαγγειακής Ικανότητας, Αξιολόγηση της Αναπνευστικής Ικανότητας. Εργαστήριο ανάλυσης βάδισης. Ανάλυση βάδισης. Ανάλυση στάση & ισορροπίας. Σύνθετες ανθρώπινες κινήσεις & δραστηριότητες (ανέβασμα-κατέβασμα σκάλας, τρέξιμο, άρση & μεταφορά φορτίων, όρθια & καθιστή στάση)

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας: 13 εβδομάδες Χ 2 ώρες θεωρία & 2 ώρες εργαστήριο.

Εργασίες: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. εργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης του

Μέθοδοι αξιολόγησης:  Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ, ως στάθμιση του βαθμού τους στις γραπτές εξετάσεις και την απόδοση τους στις εργασίες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  1. Jacquelin Perry, Judith Burnfield  (2010): «Gait Analysis: Normal and Pathological Function». Slack Incorporated.
  2. David Levine, Jim Richards, Michael W. Whittle (2012): «Whittle’s Gait Analysis». Churchill Livingstone.
  3. Bodo Rosenhahn, Reinhard Klette, Dimitris Metaxas (2010): «Human Motion: Understanding, Modelling, Capture, and Animation». Springer.
  4. Gary T. Yamaguchi  (2005): «Dynamic Modeling of Musculoskeletal Motion: A Vectorized Approach for Biomechanical Analysis in Three Dimensions». Springer.
  5. James Morrow Jr., Allen Jackson, James Disch, Dale Mood (2010):»Measurement and Evaluation in Human Performance». Human Kinetics.