ΜΠ 14 – Κινητικός Έλεγχος & Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση

Οδηγός_μαθήματος_2015

Motor Control & Motor Learning in Rehabilitation

Εξάμηνο: Α’(1Ο) Διδακτικές μονάδες ECTS: 7 Κωδικός:  ΜΠ 14

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και η κατανόηση των διαδικασιών που διέπουν τον έλεγχο και την εκμάθηση της ανθρώπινης κίνησης με στόχο την διαμόρφωση προγραμμάτων αποκατάστασης.

Μαθησιακοί στόχοι: Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση :

 1. να κατανοεί τους νευροφυσιολογικούς μηχανισμούς που διασφαλίζουν τον κινητικό έλεγχο, την κινητική μάθηση και την νευροπλαστικότητα,
 2. να κατανοεί τους μηχανισμούς εκμάθησης και εγκαθίδρυσης της κινητικής δεξιότητας,
 3. να αντιλαμβάνεται τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η παθολογία μπορεί να διαταράξει τον κινητικό έλεγχο και την ποιότητα της ανθρώπινης κίνησης,
 4. να κατανοεί τις θεωρίες και τις παραμέτρους της κινητικής μάθησης,
 5. να έχει μελετήσει τεχνικές και μεθόδους κινητικής μάθησης με εφαρμογή στην κλινική πρακτική,
 6. να μπορεί να επεξεργάζεται τις επιστημονικές θεωρίες και τα αποτελέσματα ερευνών και να τα εφαρμόζει σχεδιάζοντας  προγράμματα αποκατάστασης ασθενών
Περιεχόμενα μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι Θεματικές Ενότητες:

Κινητική δεξιότητα και κινητικός έλεγχος, νευροφυσιολογία κινητικού ελέγχου, νευροπλαστικότητα, δυσλειτουργία κινητικού ελέγχου  μετά από τραυματισμό/ παθολογία, θεωρητική βάση κινητικής μάθησης, μνήμη και μάθηση, στάδια κινητικής μάθησης, ενδοατομικές διαφορές στην κινητική μάθηση, κινητική μάθηση: ενθάρρυνση, συγκέντρωση και ανατροφοδότηση, τεχνικές και μέθοδοι κινητικής μάθησης, πρακτικές εφαρμογές – αξιολόγηση κινητικού ελέγχου, πρακτικές εφαρμογές – κινητική μάθηση στην αποκατάσταση

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας: 13 εβδομάδες Χ 2 ώρες θεωρία & 1 ώρα Α.Π.

Εργασίες: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. εργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης του

Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ, ως στάθμιση του βαθμού τους στις γραπτές εξετάσεις και την απόδοση τους στις εργασίες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Cohen, H. (1998) Neuroscience for Rehabilitation (2nd edition) London, Lippincott Williams & Wilkins.
 2. Edwards W. (2010) Motor Learning and Control: From Theory to Practice. Cengage Learning.
 3. Latash M. and Lestienne F. (2006) Motor control and learning, Springer
 4. Lundy-Ekman, L. (2002) Neuroscience: Fundamentals for Rehabilitation (second edition) Oxford, Saunders.
 5. Magill R (2010) Motor Learning and Control: Concepts and Applications (9th edition), McGraw-Hill Humanities
 6. Schmidt, R.A. and Lee, T. (2011) Motor Control and Learning – 5th Edition: A Behavioral Emphasis Human Kinetics