Διαδικασία Εκπόνησης ΔΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του ο φοιτητής υποχρεούται, για τον έλεγχο της προόδου της εργασίας, να συναντά/επικοινωνεί με  τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τον επιβλέποντα και καταγράφονται στο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της Δ.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επιβλέπων λαμβάνει σοβαρά υπόψη του στην τελική βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας την έλλειψη συνεργασίας του με τον φοιτητή. Οι φοιτητές οφείλουν να παραδίδουν στον επιβλέποντα τους, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τμήματα της εργασίας τους (ή αποτελέσματα των ερευνών τους) προς μελέτη/ διόρθωση. Η παράδοση στον επιβλέποντα ολοκληρωμένης διπλωματικής εργασίας εφ’ άπαξ κρίνεται ως απαράδεκτη και αντίθετη με τον παρόν κανονισμό, ιδιαίτερα εάν αυτό συμβεί λίγες ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των διπλωματικών εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιβλέπων υποχρεούται να μην συμφωνήσει στην κατάθεση της εργασίας αλλά μόνον κατόπιν των τυχόν διορθώσεων που θα έχει επισημάνει ότι απαιτούνται.
  2. Μετά την τελική επικύρωση του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ο φοιτητής έχει προθεσμία έξι (6) μηνών για την κατάθεση της  Διπλωματικής του Εργασίας. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αδυνατεί να ολοκληρώσει τη Διπλωματική του Εργασία κατά την περίοδο αυτή, τότε θα πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση προς τη Γ.Σ.Ε.Σ.  του Τμήματος, υπογεγραμμένη από τον επιβλέπων του, στην οποία να αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης, αιτώντας παράλληλα την παράταση της χρονικής περιόδου εκπόνησής της.
  3. Είναι δυνατόν, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. μετά από την αντίστοιχη τεκμηριωμένη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή, να παρατείνεται ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, γενικότερα με ανώτατο όριο τρείς (3) μόνο μήνες επιπλέον του κανονικού διετούς κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μεταπτυχιακός φοιτητής καθυστερήσει την υποβολή της διπλωματικής του πέραν του προαναφερόμενου τριμήνου θα επιβαρύνεται με 500€ για το κάθε εξάμηνο καθυστέρησης εντός του οποίου τελικώς θα την υποβάλλει. Σε κάθε περίπτωση η καθυστερημένη υποβολή της διπλωματικής δεν μπορεί να ξεπεράσει τα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά τον κανονικό κύκλο σπουδών, πέραν των οποίων ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. με εισήγηση του Διευθυντή στη Γ.Σ.Ε.Σ. (συνολική επιτρεπτή διάρκεια σπουδών τρία (3) ακαδημαϊκά έτη), η οποία και τελικώς αποφασίζει.
  4. Με το πέρας της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής καταθέτει αίτηση εξέτασης προς τη Γραμματεία του Τμήματος (ΈΝΤΥΠΟ Β του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού) την οποία υπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής, επισυνάπτοντας την εισήγηση του (ΕΝΤΥΠΟ Γ του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού) δίνοντας την έγκρισή του ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης, πιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν ότι η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει την δυνατότητα να βαθμολογηθεί επιτυχώς (τουλάχιστον με τον βαθμό 5). Προκειμένου η αίτηση αυτή να πρωτοκολληθεί από την γραμματεία, ο φοιτητής πρέπει να έχει μαζί του ως αποδεικτικό στοιχείο τα αντίτυπα των διπλωματικών εργασιών. Ο φοιτητής εκτυπώνει τη Διπλωματική του Εργασία σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία με προσωπική του ευθύνη παραδίδει, το ένα στον επιβλέποντα του και τα άλλα δύο στην Γραμματεία του Τμήματος. Η βιβλιοδέτηση σε αυτήν την φάση είναι απλή (π.χ. σπιράλ, απλή θερμοκόλληση κτλ.) διότι μπορεί να ζητηθεί από τον φοιτητή κατά την εξέταση  να προβεί σε τροποποιήσεις.