Κανόνες Σύνταξης & Συγγραφής ΔΕ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα ενώ περιλαμβάνει απαραίτητα και περίληψη στην Αγγλική γλώσσα. Μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η σύνταξη της Δ.Ε. στην Αγγλική γλώσσα σε ειδικές περιπτώσεις όπως μετακινούμενων φοιτητών μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών ή συνεργασία με επιβλέποντες καθηγητές της αλλοδαπής.
 2. Συνιστάται το μέγεθος των Δ.Ε. να είναι μεταξύ 15 και 20 χιλιάδων λέξεων, εξαιρουμένων των πινάκων, διαγραμμάτων, βιβλιογραφίας και τυχόν παραρτημάτων. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για το θέμα του μεγέθους της ΔΕ είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής και φυσικά η τριμελής επιτροπή αξιολόγησής της.
 3. Η Δ.Ε. θα πρέπει να είναι χωρισμένη σε κεφάλαια και να ακολουθείται το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Το πρώτο κεφάλαιο της Δ.Ε. είναι η Εισαγωγή και το τελευταίο τα Συμπεράσματα.
 4. Κάθε σελίδα του κειμένου αριθμείται με συνεχόμενη αραβική αρίθμηση, η οποία ξεκινά με τον αριθμό ένα (1) από την πρώτη σελίδα της Εισαγωγής και τελειώνει στο τέλος της Δ.Ε. περιλαμβάνοντας φυσικά βιβλιογραφία και τυχόν παραρτήματα. Υλικό που εμφανίζεται πριν από την Εισαγωγή, όπως πχ. Δήλωση Αυθεντικότητας/Copyright, σελίδα Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, Πρόλογος/Ευχαριστίες, τυχόν Αφιέρωση, Πίνακες Περιεχομένων, Πινάκων, Σχημάτων, Εικόνων κλπ, καθώς και Περίληψη (στα Ελληνικά και Αγγλικά) εμφανίζεται με την προαναφερθείσα ακριβώς σειρά μετά τη σελίδα του τίτλου και αριθμείται με μικρούς λατινικούς αριθμούς.
 5. Η διαμόρφωση της σελίδας του κειμένου της εργασίας γίνεται ως εξής: περιθώρια επάνω (2,5 εκατοστά), κάτω (2,5 εκατοστά), αριστερά (3 εκατοστά), δεξιά (2,5 εκατοστά). Οι εργασίες γράφονται (με χρήση του Microsoft Word) στη μία όψη σελίδων μεγέθους Α4. Η χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά είναι η «Τimes New Roman», με χαρακτήρες κανονικούς, μεγέθους 12 στιγμών (points). Η απόσταση μεταξύ των γραμμών θα πρέπει να είναι: 1,5 γραμμή (line spacing: 1,5 lines). Η αρίθμηση των σελίδων θα πρέπει να είναι στην πάνω δεξιά πλευρά. Η απόσταση μεταξύ των παραγράφων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη έτσι ώστε να διαφοροποιούνται μεταξύ τους και η στοίχιση του κειμένου να είναι πλήρης.
 6. Γενικά, η μορφή της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι λιτή. Πρέπει, δηλ. να αποφεύγεται η χρήση διακοσμητικών στοιχείων, όπως πλαισίων, σκιάσεων κ.λπ. τα οποία αποσκοπούν στη δημιουργία αισθητικού αποτελέσματος αλλά παράλληλα δύναται να αποσπούν την προσοχή από το περιεχόμενο της εργασίας, το οποίο είναι σε τελική ανάλυση το ζητούμενο.
 7. Το βιβλιογραφικό σύστημα αναφοράς στο κείμενο ακολουθεί τη μορφή του Harvard style referencing, δηλαδή συγγραφέα και έτος (πχ. Grieve, 1997; Inman et al. 2001). Ειδικά στην περίπτωση που παραθέτουμε αυτούσιο απόσπασμα κειμένου άλλου συγγραφέα, το τοποθετούμε σε ξεχωριστή παράγραφο με μεγαλύτερα διαστήματα από την άκρη της σελίδας δεξιά και αριστερά (3,5 cm) μέσα σε εισαγωγικά.
 8. Ως ερευνητική, η διπλωματική εργασία είναι διαρθρωμένη κατά τα πρότυπα των επιστημονικών μονογραφιών και μελετών, δηλαδή:
  • Εξώφυλλο – σελίδα τίτλου.
  • Σελίδα τίτλου (εσώφυλλο) & Δήλωση Αυθεντικότητας, ζητήματα Copyright.
  • Σελίδα Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
  • Σελίδα Περιλήψεων: Ελληνική και Αγγλική περίληψη, μέχρι 300 λέξεων περίπου η καθεμία, τις οποίες ακολουθούν οι Λέξεις Κλειδιά (Keywords).
  • Πρόλογος και τυχόν ευχαριστίες.
  • Αφιέρωση (εάν υπάρχει).
  • Πίνακας Περιεχομένων.
  • Συντομογραφίες (Πίνακας βραχυγραφιών ή συντμήσεων)
  • Κατάλογοι Πινάκων, Σχημάτων, Εικόνων κ.λπ.
  • Κυρίως κείμενο ΔΕ, Εισαγωγή και λοιπά κεφάλαια.
  • Συμπεράσματα.
  • Αναφορές (βιβλιογραφία, αρθρογραφία, ιστοσελίδες διαδικτύου, φυλλάδια, πρακτικά συνεδρίων, συνεντεύξεις, πρωτόκολλα κτλ.)
  • Παραρτήματα
  • Δημοσιεύσεις του υποψηφίου/α (εάν υπάρχουν και είναι σχετικές με την διπλωματική εργασία)
 1. Η διατύπωση όλων των στοιχείων της Δ.Ε. πρέπει να γίνεται με τον πλέον λεπτομερή και σαφή τρόπο. Η ανάπτυξη θα πρέπει να διακρίνεται για την αλληλουχία και τη συνέπεια των συλλογισμών και των συμπερασμάτων, όπως και για την πληρότητα, τον ορθολογισμό και τη δύναμη των επιχειρημάτων. Σημειώνεται ότι, η ιδιομορφία του εκάστοτε θέματος, σε συνδυασμό με το προσωπικό στυλ του φοιτητή και του επιβλέποντα, είναι αυτά που καθορίζουν την τελική μορφή της Δ.Ε..
 2. Εξώφυλλο – σελίδα τίτλου: Χρησιμοποιείται βιβλιοδεσία με σκληρό δερματόδετο εξώφυλλο σε χρώμα μαύρο και χρυσαφί γράμματα. Το ΕΝΤΥΠΟ Ε του Παραρτήματος του παρόντος κανονισμού εμπεριέχει υπόδειγμα του Εξώφυλλου της Δ.Ε. Τα στοιχεία του εξώφυλλου, στην πλάτη του εντύπου της εργασίας, όπου γίνεται η θερμοκόλληση, πρέπει να αναγράφεται το όνομα του φοιτητή και το έτος συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.
 3. Σελίδα τίτλου (εσώφυλλο) & Δήλωση Αυθεντικότητας, ζητήματα Copyright: Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΤ του Παραρτήματος του παρόντος εμπεριέχει υπόδειγμα της συγκεκριμένης σελίδας που είναι παρόμοια με το εξώφυλλο της Δ.Ε. Εδώ παρουσιάζεται και υπογράφεται από το συγγραφέα ΜΦ το ακόλουθο κείμενο:

«Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που εκπόνησε την παρούσα διπλωματική εργασία φέρει ολόκληρη την ευθύνη προσδιορισμού της δίκαιης χρήσης του υλικού, η οποία ορίζεται στη βάση των εξής παραγόντων: του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (μη-εμπορικός, μη-κερδοσκοπικός, αλλά εκπαιδευτικός-ερευνητικός), της φύσης του υλικού που χρησιμοποιεί (τμήμα του κειμένου, πίνακες, σχήματα, εικόνες κ.λπ.), του ποσοστού και της σημαντικότητας του τμήματος που χρησιμοποιεί σε σχέση με το όλο κείμενο υπό copyright, και των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής στην αγορά ή την γενικότερη αξία του υπό copyright κειμένου».

 1. Σελίδα Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής: Εδώ παρουσιάζεται το ακόλουθο κείμενο:

« Η παρούσα διπλωματική εργασία εγκρίθηκε ομόφωνα από την τριμελή εξεταστική επιτροπή η οποία ορίστηκε από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το νόμο και τον εγκεκριμένο Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία». Τα μέλη της Επιτροπής ήταν:

  • ……………………………………… ( Επιβλέπων)
  • ……………………………………… ( Μέλος)
  • ……………………………………… ( Μέλος)

Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, δεν υποδηλώνει αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα.»

 1. Σελίδα Περιλήψεων: Η περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά (abstract) αποτελεί σαφή και σύντομη (μέχρι 300 λέξεις) περιγραφή του αντικείμενου της μεθοδολογίας και των συμπερασμάτων της διπλωματικής εργασίας, ενώ καταλαμβάνει το χώρο μιας σελίδας το πολύ. Τόσο η ελληνική όσο και η αγγλική περίληψη ακολουθείται από 3 μέχρι 5 λέξεις κλειδιά (Keywords).
 2. Σελίδα Προλόγου και τυχόν ευχαριστιών: Εδώ, γίνεται σύντομη αναφορά στη διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και αποδίδονται ευχαριστίες προς όλους εκείνους (φορείς ή πρόσωπα) οι οποίοι συνέβαλαν με οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίησή της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να αποδίδονται στον επιβλέποντα και στα λοιπά μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, καθώς και σε πρόσωπα ή φορείς οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίησή της.
 3. Πίνακας Περιεχομένων: Στα περιεχόμενα χρησιμοποιείται το δεκαδικό σύστημα που χρησιμοποιεί μόνον αραβικούς αριθμούς, οι οποίοι σε κάθε διαίρεση δίνουν την δυνατότητα άλλων εννέα (9) υποδιαιρέσεων, από το 1 έως το 9. Το πλήθος των κεφαλαίων της Δ.Ε. ενδείκνυται να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 8, ενώ ιδανικό πλήθος των τμημάτων κάθε κεφαλαίου είναι μέχρι 3 τμήματα. Οι τίτλοι του κειμένου έχουν αριστερή στοίχιση και είναι της ίδιας γραμματοσειράς με το κυρίως κείμενο. Η μορφή και η αρίθμηση των τίτλων του κειμένου γίνεται σύμφωνα με το παράδειγμα του κεφαλαίου 1, ως εξής:

Κεφάλαιο 1 … ( κεφαλαία-έντονα)
1.1, 1.2 κ.λπ. ( κεφαλαία – υπογράμμιση )
1.1.1, 1.1.2 κ.λπ. ( κεφαλαία – πλάγια )
1.1.1.1, 1.1.1.2 κ.λπ. ( κεφαλαία )

 1. Συντομογραφίες (Πίνακας βραχυγραφιών ή συντμήσεων): Οι συντετμημένοι τίτλοι έχουν παγιωθεί με ορισμένη μορφή στην επιστημονική τεχνογραφία και πρακτική, γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να εφευρίσκονται νέες αυθαίρετες συντμήσεις αλλά να χρησιμοποιούνται οι καθιερωμένες. Νέες συντμήσεις χρησιμοποιούνται, όταν πρόκειται για άγνωστους ή νέους στη διεθνή βιβλιογραφία όρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνά μέσα στην εργασία. Η σύντμηση απαρτίζεται από τα αρχικά των λέξεων του τίτλου π.χ. η σύντμηση Κ.Ν.Σ. δηλώνει το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Καλό είναι στο κείμενο της Δ.Ε. να μην χρησιμοποιούνται πάρα πολλές συντμήσεις. Εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο, (λόγω μεγάλου όγκου, πολλών ειδικών όρων, για αποφυγή επαναλήψεων κ.λπ.), τότε θα πρέπει στο σημείο κάθε κεφαλαίου όπου αναφέρεται ο τίτλος (ή όρος) για πρώτη φορά, να υπάρχει η πλήρης αναγραφή του μαζί με την συντομογραφία του σε παρένθεση, καθώς και να υπάρχει, (μετά τα περιεχόμενα) ένας συγκεντρωτικός πίνακας συντομογραφιών. Είναι γενικός κανόνας, όταν για πρώτη φορά συναντάται ένας όρος που πρόκειται να συντμηθεί, να αναγράφεται ολογράφως με τη συντομογραφία του σε παρένθεση.
 2. Κατάλογος Πινάκων, Σχημάτων, Εικόνων κ.λπ: Οι κατάλογοι Εικόνων – Πινάκων τοποθετούνται σε ξεχωριστές σελίδες. Η αρίθμηση των εικόνων και των πινάκων είναι ανάλογη του κεφαλαίου στο οποίο βρίσκονται. Για παράδειγμα, ο 3ος πίνακας του 6ου κεφαλαίου θα είναι ο Πίνακας 6.3. Στον κατάλογο εικόνων – πινάκων γράφουμε την υποσημείωση (λεζάντα), την πηγή προέλευσης της εικόνας και την σελίδα στην οποία βρίσκεται η κάθε εικόνα ή πίνακας. Στις εικόνες συμπεριλαμβάνονται τα διαγράμματα, σκίτσα, φωτογραφίες, γραφήματα κ.λπ. [π.χ. (Εικόνα 3.13. Διάγραμμα σχέσης περιμέτρου κεφαλής – ηλικίας)]. Στο κυρίως κείμενο της εργασίας η παράθεση στις εικόνες και στους πίνακες είναι υποχρεωτική και γίνεται μέσα σε παρένθεση, με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα [π.χ. (Πίνακας 3.12.)]. Η λεζάντα (επεξήγηση & πηγή προέλευσης) είναι υποχρεωτική και βρίσκεται, για τις μεν εικόνες στο κάτω μέρος αυτών, για τους δε πίνακες στο πάνω μέρος. Η γραμματοσειρά της λεζάντας των εικόνων και πινάκων θα πρέπει να είναι με χαρακτήρες κανονικούς, μεγέθους 11 στιγμών (points) και το διάστιχο να είναι μονό.
 3. Εισαγωγή, Κυρίως Kείμενο Δ.Ε. και λοιπά κεφάλαια:
  • Στην εισαγωγή παρουσιάζονται αναλυτικά: Πρώτον, το αντικείμενο, οι στόχοι και η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στον προβληματισμό που οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, στους επιμέρους στόχους και τα προς έλεγχο και διερεύνηση ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις, καθώς και στην αιτιολόγηση της επιστημονικής (θεωρητικής ή εφαρμοσμένης) σκοπιμότητας της εργασίας. Δεύτερον, η μεθοδολογία προσέγγισης του αντικειμένου της εργασίας, καθώς και οι τεχνικές συλλογής επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων. Τρίτον, η διάρθρωση της εργασίας, με σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε κεφαλαίου. Η εισαγωγή παρέχει τα εξής στοιχεία: (1) Θέτει το πρόβλημα της εργασίας με ακρίβεια, (2) Αναφέρεται στην αφορμή της επιλογής του θέματος και στη σπουδαιότητα και σημασία που έχει για την επιστήμη και την κλινική πρακτική. (3) Αναφέρει συνοπτικά τις κυριότερες απόψεις μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, (4)          Χαράσσει τα όρια του θέματος, το οποίο πρέπει να αποχωρίζεται και να οροθετείται σαφώς σε σχέση με θέματα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, (5) Αναφέρεται η μέχρι της συγγραφής κατάσταση της έρευνας, ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητή η συμβολή του συγγραφέα, πέραν των μέχρι τότε επιτευγμάτων και λύσεων των άλλων επιστημόνων. Ενδείκνυται, οι περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές να εμφανίζονται στην εισαγωγή και να αποφεύγεται η παρουσία τους στα λοιπά κεφάλαια του κυρίως κειμένου.
  • Θα πρέπει να υπάρχει ειρμός και λογική ακολουθία στο καταμερισμό της εργασίας, η οποία θα απεικονίζει με ακρίβεια τη λογική ακολουθία των θεμάτων και προβλημάτων που παρατίθενται. Η δομική διαίρεση της Δ.Ε. γίνεται με την καθοδήγηση του επιβλέποντα και η κατανόηση της λογικής της από το φοιτητή αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας της εκπόνησής της. Ο καταμερισμός πρέπει να αποδίδει με πιστότητα και ακρίβεια το περιεχόμενο της εργασίας. Κάθε κεφάλαιο του σχεδιαγράμματος πρέπει να υποτάσσεται στο γενικό θέμα, συγχρόνως όμως και να διαφοροποιείται από τα άλλα κεφάλαια.
 1. Συμπεράσματα: Στα συμπεράσματα περιλαμβάνεται η σύνθεση και συζήτηση των κυρίων ευρημάτων της εργασίας. Επίσης, επισημαίνονται οι αντικειμενικές δυσκολίες, που τυχόν προέκυψαν από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα και παρατίθενται οι τελικές κριτικές απόψεις και τα συμπεράσματα του συγγραφέα. Ο τίτλος των συμπερασμάτων έχει τη μορφή των τίτλων των κεφαλαίων όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω.
 2. Αναφορές: Στις αναφορές-βιβλιογραφία, με μορφή του συστήματος Harvard, περιλαμβάνονται όλες οι πηγές (βιβλία, άρθρα, μελέτες, ανακοινώσεις σε συνέδρια, στατιστικά δελτία, ιστοσελίδες διαδικτύου, φυλλάδια,  συνεντεύξεις, πρωτόκολλα κ.λπ.) που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Στη βιβλιογραφία προηγείται η ελληνόγλωσση από την ξενόγλωσση, κατά αλφαβητική σειρά του επωνύμου του πρώτου συγγραφέα. Αναφορές των ίδιων συγγραφέων παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά από το παρελθόν προς το παρόν, ενώ αν είναι του ίδιου έτους, τότε μετά το έτος προστίθεται το γράμμα a, b, c, κ.ο.κ ( π.χ. Amable, B., 2003a; Amable, B., 2003b; …). Η βασική δομή της βιβλιογραφίας εμφανίζεται ως εξής:
  • Η ταξινόμηση των συγγραμμάτων γίνεται κατά αλφαβητική σειρά, με αύξοντα αριθμό μπροστά.
  • Χρησιμοποιείται η ίδια γραμματοσειρά με το κείμενο (Times New Roman 12).
  • Η απόσταση μεταξύ των γραμμών (διάστιχο) είναι – σε αντίθεση με το κείμενο- μονή.
  • Η στοίχιση είναι υποχρεωτικά αριστερά
  • Για την καταγραφή των άρθρων είναι απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία: Επίθετο συγγραφέα(-έων), Αρχικά., (Χρονολογία). Τίτλος άρθρου. Πλήρης τίτλος περιοδικού, Τόμος (τεύχος), αριθμός σελίδων. Για άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή, οι μόνες διαφορές είναι α) η αναγραφή του όρου [online], β) η ηλεκτρονική διεύθυνση απ’ όπου μπορούμε να το προμηθευτούμε, υπογραμμισμένη και γ) πότε είχαμε πρόσβαση στη διεύθυνση αυτή. Σημειώστε ότι ο τόμος, το τεύχος ή και οι σελίδες μπορεί να μην υπάρχουν στις ηλεκτρονικές εκδόσεις και μπορεί να παραλείπονται από τις αναφορές των άρθρων αυτών.
  • Για την καταγραφή των βιβλίων είναι απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία: Επίθετο συγγραφέα(-έων), Αρχικά., (Χρονολογία). Τίτλος βιβλίου. Έκδοση. Τόπος: Εκδότης. Στις περιπτώσεις που ένα βιβλίο είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες (κεφάλαια) διαφορετικών συγγραφέων και οι πληροφορίες μας προέρχονται από μία από αυτές τότε γράφουμε πρώτα το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα της ενότητας, τον τίτλο αυτής και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα του βιβλίου και τον τίτλο του, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.  Για βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή, οι μόνες διαφορές είναι α) η αναγραφή του όρου [e-book], β) η ηλεκτρονική διεύθυνση απ’ όπου μπορούμε να το προμηθευτούμε, υπογραμμισμένη και γ) πότε είχαμε πρόσβαση στη διεύθυνση αυτή.
  • Για την καταγραφή αναφοράς στο διαδίκτυο ως πηγή, γενικά ακολουθείται το προαναφερθέν μοτίβο αναγραφής, δηλαδή: National electronic library of health. 2003. Can walking make you slimmer and healthier? [Online]. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.nhs.uk.hth.walking [πρόσβαση 5 Ιουνίου 2013]
 1. Παραρτήματα: Εδώ τοποθετούνται διάφορα στοιχεία βοηθητικής ή συμπληρωματικής σημασίας σε σχέση με τη διπλωματική εργασία, όπως π.χ. ερωτηματολόγια, στατιστικές σειρές, πίνακες, διαγράμματα κ.λπ. τα οποία δεν περιελήφθησαν στο κυρίως κείμενο. Η σύνταξη και η παράθεση τους ακολουθεί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές, που αφορούν τη σύνταξη του κειμένου της διπλωματικής εργασίας, ως αναπόσπαστο τμήμα της, συμπεριλαμβανομένης και της αρίθμησή της, η οποία συνεχίζεται στα παραρτήματα απευθείας από το κυρίως κείμενο της εργασίας. Εντούτοις, οι τίτλοι των Παραρτημάτων έχουν μορφή κεφαλαίων αλλά με αρίθμηση Α, Β, Γ, κ.ο.κ.