ΜΠ 33 – Συνεχής Επαγγελματική Εξέλιξη

Continuing Professional Development

Εξάμηνο: Γ’(3Ο) Διδακτικές μονάδες ECTS: 7 Κωδικός:  ΜΠ 33

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές την Φυσικοθεραπεία ως πραγματική επιστήμη, την επιστημονική ιεράρχηση της φυσικοθεραπευτικής πρακτικής καθώς επίσης να διδαχθούν και να εμπεδώσουν την αναγκαιότητα αλλά και τους τρόπους επίτευξης συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης σε αυτήν. Ειδικότερα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μελετά διεξοδικά τους τρόπους επίτευξης συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στα επαγγέλματα υγείας και την σύνδεση αυτής με την επιστημονική εξέλιξη του Φυσικοθεραπευτή είτε ως κλινικού, είτε ως εκπαιδευτή.

Επίσης εμπεδώνει την αναγκαιότητα ερευνητικής απόδειξης σε κάθε του θεραπευτική εφαρμογή, και εκπαιδεύεται στην συστηματική αξιοποίηση των καθημερινών του εμπειριών και στην εφαρμογή ερευνητικών διαδικασιών στην καθημερινή πρακτική. Ακόμη το μάθημα εκπαιδεύει τον μεταπτυχιακό φοιτητή στην ανάπτυξη κλινικού συλλογισμού με έναν συστηματικό και δομημένο τρόπο και στην λήψη αποφάσεων για εφαρμογή θεραπευτικών σχημάτων, αξιοποιώντας την σχέση κόστους-αποτελέσματος αλλά και την συμμετοχή του ασθενούς, σεβόμενος τους κανόνες ηθικής που επιβάλλονται από την διεθνή πρακτική. Εκπαιδεύει τον μεταπτυχιακό φοιτητή να είναι κλινικά αποτελεσματικότερος εφαρμόζοντας διαδικασίες πρόληψης και τον καθιστά ικανό να κατανοεί και να αποφεύγει τις επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης. Τέλος ο μεταπτυχιακός φοιτητής εκπαιδεύεται να βελτιώνει το κλινικό περιβάλλον αλλά και την θεραπευτική του απόδοση με έναν δομημένο και συστηματικό τρόπο εξασφαλίζοντας παροχή υπηρεσιών ποιότητας.

Μαθησιακοί στόχοι: Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση :

 1. να επιλέγει μοντέλο προσέγγισης της επαγγελματικής του εξέλιξης και να αποφεύγει τα πιθανά εμπόδια στην εφαρμογή του,
 2. να αξιολογεί ποιοτικά την υπάρχουσα ερευνητική απόδειξη και να διαχειρίζεται τον ασθενή βασιζόμενος σε αυτήν,
 3. να αξιοποιεί με έναν συστηματικό τρόπο τις καθημερινές του εμπειρίες προς όφελος του θεραπευτικού αποτελέσματος,
 4. να επιλύει κλινικά προβλήματα υπό δομημένο κλινικό συλλογισμό, να λαμβάνει την ορθότερη θεραπευτική απόφαση κάθε φορά και να μπορεί να υποστηρίζει την αποτελεσματικότητάς της σε συνάρτηση με το κόστος της,
 5. να βελτιώνει τον κλινικό χώρο εργασίας του αλλά και τις τεχνικές του σεβόμενος πάντα τους κανόνες ηθικής στην παροχή υπηρεσιών υγείας,
 6. να λειτουργεί προληπτικά προς όφελος των ασθενών του.

Περιεχόμενα μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι Θεματικές Ενότητες:

Η επιστημονική υπόσταση της Φυσικοθεραπείας και η ιεράρχησή της, η φιλοσοφία της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, η ερευνητική απόδειξη στην φυσικοθεραπευτική πρακτική, η συλλογιστική πρακτική στην Φυσικοθεραπεία, η έρευνα στην καθημερινή θεραπευτική εφαρμογή, η επίλυση κλινικών προβλημάτων – κλινικός συλλογισμός και η λήψη θεραπευτικής απόφασης με την συμμετοχή του ασθενούς, η σχέση κόστους – αποτελέσματος, η προληπτική Φυσικοθεραπεία και η επαγγελματική εξουθένωση, η βιοηθική στην φυσικοθεραπευτική εφαρμογή, η διασφάλιση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας: 13 εβδομάδες Χ 2 ώρες θεωρία & 1 ώρα Α.Π.

Εργασίες: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. εργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης του.

Μέθοδοι αξιολόγησης:  Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ, ως στάθμιση του βαθμού τους στις γραπτές εξετάσεις και την απόδοση τους στις εργασίες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Aslop A, 2000. Continuing Professional Development: A guide for therapists. BLACKWELL SCIENCE Ltd
 2. Johns C, 2009. Becoming a Reflective Practitioner, 3rd ed. WILEY-BLACKWELL.
 3. Higgs J, Jones M, Loftus S, Christensen N, 2008. Clinical Reasoning in the Health Professions, 3rd ed. BUTTERWORTH-HEINEMANN.
 4. Herbert R, Jamtvedt G, Mead J, Hagen KB, 2005. Practical Evidence-Based Physiotherapy, 1st ed. BUTTERWORTH-HEINEMANN.
 5. Kassirer J, Wong J, Kopelman R, 2009. Learning Clinical Reasoning, 2nd ed. WILLIAMS & WILKINS.
 6. Ghaye T, Lillyman S, 2011. Empowermnet Through Reflection: A practical guide for practitioners and health care teams, 2nd ed. MARK ALLEN PUBLISHING Ltd.