Σκοπός & Στόχοι ΔΕ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας

 1. Σκοπός των Διπλωματικών Εργασιών (Δ.Ε.) του Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» είναι η εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα σε θέματα αιχμής και κλινικής χρησιμότητας, συναφής με τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος. Δεδομένου ότι η διπλωματική εργασία είναι εξ’ ορισμού επιστημονική εργασία, οφείλει να περιέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα συναφή γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ., είτε μέσα από την προσπάθεια παραγωγής νέας γνώσης, είτε μέσω της ανάπτυξης κριτικής σκέψης, είτε μέσω του συνδυασμού των δύο παραπάνω.
 2. Οι Καθηγητές που επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες οφείλουν να κατευθύνουν τους Μ.Φ. ώστε οι εργασίες τους να ακολουθούν τις κάτωθι συγκεκριμένες προδιαγραφές:
  • Τα θέματα να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα του ανθρώπου, με έμφαση στην πρόληψη και την αποκατάσταση προβλημάτων της υγείας του και με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού της χώρας, ενώ πρέπει να καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα έχουν χρησιμότητα στην κλινική πράξη.
  • Να ακολουθείται ο εγκεκριμένος από την Γ.Σ.Ε.Σ. κανονισμός διπλωματικών εργασιών του Π.Μ.Σ.

 Ειδικότεροι Στόχοι Διπλωματικής Εργασίας

 1. Με δεδομένο τον κύριο στόχο της υποστήριξης των ΜΦ από τους επιβλέποντες, δηλ. να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες, ασκούμενοι στο άθλημα της γνώσης, οι ειδικότεροι στόχοι των ΔΕ είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:
  • Επισκόπηση και κριτική ανάλυση της υφιστάμενης γνώσης στους τομείς της πρόληψης, βελτίωσης και αποκατάστασης .
  • Εφαρμογές νέων κλινικών μεθόδων και τεχνικών σε υφιστάμενα θεωρητικά υποδείγματα με στόχο την βελτίωση της παροχής υγείας.
  • Ανάπτυξη νέων κλινικών μεθόδων και τεχνικών.
  • Κριτική αντιμετώπιση θεωρητικών υποδειγμάτων αλλά και μεθοδολογιών, τεχνικών ή εργαλείων προσέγγισης ερευνητικών πεδίων στα συναφή γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
  • Πρόταση δημιουργίας νέων θεωριών – καινοτομιών – υποδειγμάτων αλλά και κλινικών μεθοδολογιών, τεχνικών ή εργαλείων προσέγγισης ερευνητικών πεδίων, στα συναφή γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.