ΜΠ 31–Ειδ. Κλινικά Θέματα

Special Clinical Issues

Εξάμηνο: Γ’(3Ο) Διδακτικές μονάδες ECTS: 8 Κωδικός:  ΜΠ 31

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα αποκατάστασης σε σχέση με το περιβάλλον εργασίας, τις τρέχουσες, σύνθετες, μεταβαλλόμενες εξελίξεις στον τομέα της Φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, εργονομικά ζητήματα και εργονομική διευθέτηση προβλημάτων του χώρου. Καθορισμός των προτεραιοτήτων της Φυσικοθεραπείας σε σχέση με τις δημογραφικές, πληθυσμιακές, πολιτισμικές και εκπαιδευτικές αλλαγές που συντελούνται στη χώρα και διεθνώς. Χαρακτηριστικό του μαθήματος θα είναι η εφαρμογή σύγχρονων γνώσεων από ένα ευρύ διεπιστημονικό φάσμα σε πραγματικά δεδομένα κλινικής αποκατάστασης και σε προχωρημένο επίπεδο σπουδών.

Μαθησιακοί στόχοι: Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση :

  1. Να αποδεικνύουν γνώση και κατανόηση που στηρίζεται αλλά και επεκτείνει /ενισχύει τη γνώση που συνδέεται με τον πρώτο κύκλο σπουδών, και παρέχει μια βάση ή ευκαιρία για πρωτότυπη ανάπτυξη ή / και εφαρμογή ιδεών, μέσα σε ένα πλαίσιο θεωρητικής, ερευνητικής και εφαρμοσμένης πρακτικής.
  2. να εφαρμόσουν τις γνώσεις από τον πρώτο κύκλο και το δεύτερο κύκλο σπουδών τους για την επίλυση προβλημάτων σε νέα ή λιγότερο οικεία περιβάλλοντα στο πλαίσιο των ευρύτερων (ή διεπιστημονικών) συνθηκών εργασίας που σχετίζονται με τον τομέα των σπουδών τους, επιβεβαιώνοντας την κατανόησή τους, καθώς και την  ικανότητα χρήσης τους
  3. να έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν γνώσεις, να διαχειρίζονται πολύπλοκα θέματα και να διαμορφώνουν αποφάσεις με ελλιπείς ή περιορισμένες πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα να υποστηρίζουν τον προβληματισμό σχετικά με τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες που συνδέονται με την εφαρμογή των γνώσεων και των αποφάσεων τους.
  4. να μπορούν να μεταδώσουν τα συμπεράσματά τους, καθώς και τη γνώση και τη λογική στην οποία βασίζονται αυτά, σε εξειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό με σαφήνεια και επάρκεια.

Περιεχόμενα μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι Θεματικές Ενότητες:

Η Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση σήμερα. Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας Παροχής Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας. Νέες κατευθύνσεις στη συνεργασία Φ/θτων – ιατρικών ειδικοτήτων. Εργονομική διευθέτηση προβλημάτων. Γηριατρική Φυσικοθεραπεία. Πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους. Θεραπευτική άσκηση. Guidelines στη Φυσικοθεραπεία. Μαιευτική & Γυναικολογική Φυσικοθεραπεία. Εξειδικευμένη Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε ΩΡΛ Προβλήματα. Εξειδικευμένη Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στην οδοντιατρική, στο έγκαυμα. Φυσικοθεραπεία στα ζώα και Φυσικοθεραπεία με ζώα. Η τηλεαποκατάσταση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τηλεπρακτική και Φυσικοθεραπεία. Θεωρία και έρευνα για βελτίωση της συμμόρφωσης του προγράμματος φυσικοθεραπείας. Μετάδοση γνώσεων/οδηγιών σε εξειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό με σαφήνεια και επάρκεια.

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας: 13 εβδομάδες Χ 2 ώρες θεωρία & 1 ώρα Α.Π.

Εργασίες: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. εργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης του

Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ, ως στάθμιση του βαθμού τους στις γραπτές εξετάσεις και την απόδοση τους στιε εργασίες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  1. Νεότεροι Ορίζοντες στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας. Εξειδικευμένη Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε ΩΡΛ Προβλήματα. Ειδικός τόμος. Επιστημονική Ημερίδα Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός. 28 Απριλίου 2012, Αθήνα, Ελλάς. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής (Epitheorese Klinikes Farmakologias Kai Farmakokinetikes) Ελληνική Έκδοση, 31(1) 2013.
  2. Φυσικοθεραπεία. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Ειδικός τόμος. 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Ν.Π.Δ.Δ Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα, Ελλάς. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής (Epitheorese Klinikes Farmakologias Kai Farmakokinetikes) Ελληνική Έκδοση, (2) 2013.
  3. Guccione A.: Geriatric Physical Therapy, 2nd edition. St. Louis, Mosby (2000)
  4. Bronstein A.M., Brandt T., Woollacott M.H., Nutt J.G.: Clinical Disorders of Balance, Posture and Gait. 2nd ed. London: Arnold, (2004)
  5. Lanham-New S, O’Neill T, Morris R, Skelton D, Sutcliffe A (eds). Managing Osteoporosis. Oxford: Clinical Publishing, 2007.