ΜΠ 24 – Καρδιο-αναπνευστικοί Περιορισμοί. Απόδοση & Αποκατάσταση

Cardio-pulmonary Limitations. Perfornance & Rehabilitation

Εξάμηνο: Β’(2Ο) Διδακτικές μονάδες ECTS: 7 Κωδικός:  ΜΠ 24

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να ενσωματώσει τις ακαδημαϊκές, κλινικές και ερευνητικές συνιστώσες της πρακτικής φυσικοθεραπείας στην αξιολόγηση και διαχείριση των καρδιο-αναπνευστικών περιορισμών σε υγιείς και σε πληθυσμούς με χρόνιες καρδιαγγειακές, αναπνευστικές, νευρολογικές και μυοσκελετικές παθήσεις

Μαθησιακοί στόχοι: Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση :

  1. να αποδεικνύουν κατανόηση και γνώση σε ένα πλαίσιο θεωρητικής, ερευνητικής και εφαρμοσμένης πρακτικής σχετικά με την καρδιο-αναπνευστική παθολογία.
  2. να εφαρμόσουν τις γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων σε κλινικά περιβάλλοντα και σε πλαίσιο ευρύτερων διεπιστημονικών συνθηκών εργασίας
  3. να έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν γνώσεις για να διαχειρίζονται πολύπλοκα θέματα αναπνευστικής και καρδιολογικής παθολογίας και να υποστηρίζουν τον κλινικό τους συλλογισμό και τη λήψη των αποφάσεων τους.
  4. να αποκτήσουν τις ικανότητες να σχεδιάζουν με επιτυχία προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης αναπνευστικών και καρδιολογικών ασθενών βασισμένα σε σύγχρονα κλινικά αποτελέσματα
  5. να αναπτύσσουν προηγμένη κλινική πρακτική βασισμένη σε τεκμηριωμένες γνώσεις

Περιεχόμενα μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι  Θεματικές Ενότητες:

Αναπνευστική υγεία,  καρδιαγγειακή υγεία και παθολογία. Βιοδείκτες πρόληψης της καρδιολογικής και αναπνευστικής υγείας. Πληθυσμοί υψηλού κινδύνου. Αναπνευστικοί περιορισμοί σε νοσήματα και σε ακραίες φυσικές συνθήκες. Επίδραση των καρδιαγγειακών και αναπνευστικών περιορισμών στη λειτουργικότητα, στην απόδοση και τη φυσική δραστηριότητα. Συνοσηρότητα: αλληλεπίδραση με χρόνιους αναπνευστικούς ή/και καρδιαγγειακούς περιορισμούς. Κλινικές εργαστηριακές εξετάσεις, λειτουργική αξιολόγηση. Συνεκτίμηση ευρημάτων για τη λήψη κλινικών αποφάσεων. Παιδιατρική καρδιοαναπνευστική φυσικοθεραπεία. Προγράμματα καρδιακής και αναπνευστικής αποκατάστασης. Εφαρμοσμένη φυσικοθεραπευτική πρακτική σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με αναπνευστικούς και καρδιολογικούς περιορισμούς, στο σπίτι. Κλινικές δεξιότητες στη διαχείριση καρδιο-αναπνευστικών ελλειμμάτων: από την εφαρμοσμένη φυσικοθεραπευτική πρακτική στον κλινικό συλλογισμό και την ερευνητική τεκμηρίωση.

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας: 13 εβδομάδες Χ 2 ώρες θεωρία & 1 ώρα Α.Π.

Εργασίες: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. εργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης του

Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ, ως στάθμιση του βαθμού τους στις προφορικές εξετάσεις και την απόδοση τους στις εργασίες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  1. Hough A. (2001). Physiotherapy in Respiratory Care. An evidence based approach to respiratory and cardiac management. Nelson Thornes, 3rd ed.
  2. Wilkins R., Sheldon R., Krider S.J. (2005). Clinical assessment in respiratory care. Elsevier, 5th ed.
  3. Frownfelter D., Dean E. (2012) Cardiovascular and pulmonary physical therapy: Evidence to Practice. Elsevier, 5th ed.