ΜΠ 12 – Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & Δραστηριότητας Ι

Assessment of Human Movement & Performance I

Εξάμηνο: Α’(1Ο) Διδακτικές μονάδες ECTS: 8 Κωδικός:  ΜΠ 12 

Σκοπός μαθήματος: : Το μάθημα αναφέρεται στα μέσα και στις τεχνικές που υφίστανται για την έγκυρη και αξιόπιστη καταγραφή και ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης και δραστηριότητας, όπως αυτή πρέπει να πραγματοποιείται στο χώρο της υγείας,  του αθλητισμού, της εργονομίας, της έρευνας κτλ,  τόσο για την διάγνωσή-αξιολόγηση, όσο και για την θεραπευτική παρέμβαση και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων άσκησης. Εμπεριέχεται τόσο η αντίληψη της κίνησης και δραστηριότητας του ανθρώπου μαζί με την περιγραφή τους (εμβιομηχανική ανάλυση σε συνδυασμό με μαθηματικές και στατιστικές διαδικασίες), όσο και η γνώση της κίνησης προσανατολισμένη στην κινητικότητα με συνισταμένες τον κινητικό έλεγχο και την κινητική μάθηση.

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τον φοιτητή, των απαραίτητων μεθοδολογικών δεξιοτήτων έτσι ώστε να είναι ικανός να ανταποκριθεί, σε υψηλό επίπεδο επιστημονικής τεκμηρίωσης, σε όλα τα κλινικά προβλήματα της φυσικοθεραπείας, τόσο στο τομέας της αξιολόγησης, όσο και της τεκμηριωμένης εφαρμογής κλινικών μεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων που έχουν επίπτωση στην ανθρώπινη κίνηση ή/και δραστηριότητα.

Μαθησιακοί στόχοι: Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση :

  1. Να γνωρίζει τα μέσα και τις τεχνικές καταγραφής και ανάλυσης της ανθρώπινης κίνησης & δραστηριότητας. Να είναι ικανός να επιλέγει την καταλληλότερη από αυτές για το εκάστοτε κλινικό  ή ερευνητικό ερώτημα.
  2. Να είναι ικανός να κατανοεί και να σχολιάζει κριτικά σχετικά επιστημονικά – ερευνητικά αποτελέσματα και κείμενα.
  3. Να καταγράφει και να αναλύει λεπτομερώς, έγκυρα και αξιόπιστα την ανθρώπινη κίνηση και δραστηριότητα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, χρησιμοποιώντας χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εργαστηριακή αξιολόγηση.
Περιεχόμενα μαθήματος:
Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι Θεματικές Ενότητες:

Φυσιολογική & Παθολογική ανθρώπινη κίνηση & δραστηριότητα.  Εμβιομηχανικές αρχές της κίνησης, άμεσες & έμμεσες (Direct & indirect) μετρήσεις. Σκοπός, στόχοι & τεχνικές αξιόπιστης και έγκυρης αξιολόγησης. Υποκειμενικά μέσα αξιολόγησης (ερωτηματολόγια & κλίμακες). Αρχές λειτουργίας εργαστηριακών οργάνων μέτρησης & επεξεργασίας σήματος. Ανθρωπομετρία.  Αξιολόγηση Πόνου & άλλων υποκειμενικών χαρακτηριστικών. Χρονικές & τοπογραφικές (temporal & spatial) παράμετροι της κίνησης. Καταγραφή Κινητικών Χαρακτηριστικών (force plates, πελματογράφοι κλπ). Έλεγχος μυϊκής Δύναμης (μυϊκό τεστ, ισομετρικές-ισοτονικές καταγραφές, ηλεκτρομυογραφία, ισοκίνηση)

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας: 13 εβδομάδες Χ 2 ώρες θεωρία & 2 ώρες εργαστήριο.

Εργασίες: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. εργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης του.

Μέθοδοι αξιολόγησης:  Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ, ως στάθμιση του βαθμού τους στις γραπτές εξετάσεις και την απόδοση τους στις εργασίες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  1. David A. Winter (2009): «Biomechanics and Motor Control of Human Movement». Wiley, new Jersey.
  2. Gordon Robertson, Graham Caldwell, Joseph Hamill, Gary Kamen, Saunders Whittlesey (2004): «Research Methods in Biomechanics». Human Kinetics.
  3. Nihat ?zkaya, Margareta Nordin, David Goldsheyder, Dawn Leger (2012): «Fundamentals of Biomechanics: Equilibrium, Motion, and Deformation». Springer.
  4. Aydin T?zeren (2000): «Human Body Dynamics: Classical Mechanics and Human Movement». Springer.
  5. Vladimir Zatsiorsky (2002): «Kinetics of Human Motion». Human Kinetics.