Διοικητικό Προσωπικό

______________________________________________________________
Φωτεινή Σάλτα
Θέση: Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ : 2231 0 60176 Γραφείο:
e-mail : gphys@mail.teilam.gr
______________________________________________________________
Δημήτριος Τσιλαλής
Θέση: Μέλος Γραμματείας (Φοιτητικά Θέματα)  
Τηλ : 2231 0 60177 Γραφείο:
e-mail : dtsilalis@teilam.gr
______________________________________________________________
______________________________________________________________
  
______________________________________________________________