Διοικητικό Προσωπικό

______________________________________________________________
Δημήτριος Τσιλαλής
Θέση: Προϊστάμενος Γραμματείας
Τηλ : 2231 0 60176 Γραφείο:
e-mail : gphys@mail.teilam.gr
______________________________________________________________
Ελένη Καρέλη
Θέση: Εξωτερική γραμματειακή υποστήριξη ΠΜΣ 
Τηλ : 2231 0 60158 Γραφείο:
e-mail : ekareli@teiste.gr
______________________________________________________________
______________________________________________________________
  
______________________________________________________________