ΜΠ 32 – Κλινική Νευροεπιστήμη & Αποκατάσταση

Clinical Neuroscience & Rehabilitation

Εξάμηνο: Γ’(3Ο) Διδακτικές μονάδες ECTS: 8 Κωδικός:  ΜΠ 32 

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή προχωρημένων γνώσεων που απαιτεί το γνωστικό αντικείμενο της νευροαποκατάστασης μέσω της ενσωμάτωσης των θεωρητικών, κλινικών και ερευνητικών δεδομένων της νευροεπιστήμης, στην αντιμετώπιση των νευρολογικών διαταραχών και ελλειμμάτων, σε νευρολογικούς και όχι μόνο ασθενείς.

Μαθησιακοί στόχοι: Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση :

 1. Να μελετά και αναλύει τις θεωρητικές, ερευνητικές και κλινικές παραμέτρους στην αντιμετώπιση των διαταραχών του νευρικού συστήματος.
 2. Να επιλέγει τα σωστά διαγνωστικά μέσα – εργαλεία για την αξιολόγηση και μέτρηση, ανάλογα με το είδος της παθολογίας.
 3. Να αναπτύσσει κριτική σκέψη και να αναλύει – ερμηνεύει τους μηχανισμούς επίδρασης των διαφόρων συστημάτων θεραπείας, μέσων και τεχνικών στη βάση της επιστημονικά τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής.
 4. Να καθορίζει το θεραπευτικό πλαίσιο, να σχεδιάζει προγράμματα αποκατάστασης και να επιλύει ποικίλα προβλήματα στη βάση του ορθού κλινικού συλλογισμού.
 5. Να προσδιορίζει την θέση και τον ειδικό ρόλο της φυσικοθεραπείας στα πλαίσια της διεπιστημονικής προσέγγισης σε σχέση με τους επαγγελματίες υγείας άλλων ειδικοτήτων.

Περιεχόμενα μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι Θεματικές Ενότητες:

Η νευροεπιστήμη και αποκατάσταση σήμερα. Κλινική παρατήρηση, αξιολόγηση και μέτρηση (διαγνωστικά εργαλεία). Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Νευροαποκατάστασης. Κινητική αναπηρία, ποιότητα ζωής, αυτοεξυπηρέτηση και αυτονομία στους νευρολογικούς ασθενείς (προσβασιμότητα και βοηθήματα). Μελέτη – αντιμετώπιση των διαταραχών του μυϊκού τόνου και της μυϊκής αδυναμίας. Μελέτη – αντιμετώπιση των διαταραχών νευρομυϊκού συντονισμού, ισορροπίας και βάδισης. Μελέτη – αντιμετώπιση των αισθητηριακών, γνωστικών και αντιληπτικών ελλειμμάτων. Σχεδιασμός θεραπείας – καθορισμός θεραπευτικού πλαισίου και προγράμματος αποκατάστασης. Βασικές αρχές αποκατάστασης σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και Ειδικούς  Πληθυσμούς – Ιδιαιτερότητες. Διαχείριση νευρολογικών διαταραχών σε διαφορετικές κλινικές συνθήκες. Αντιμετώπιση του πόνου στη νευροαποκατάσταση. Μελέτη των αρχών του κινητικού ελέγχου και της κινητικής εκμάθησης στη Νευροαποκατάσταση. Ειδικά νευρολογικά θέματα  (λειτουργία του άνω άκρου, σπάνιες παθήσεις, χρόνιες νευρολογικές παθήσεις με έναρξη στην παιδική ηλικία, Αντιμετώπιση των διαταραχών του ΑΚΝ, ΠΚΝ, Εξωπυραμιδικού συστήματος, παρεγκεφαλίδας κ.α., νευροπλαστικότητα).

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας: 13 εβδομάδες Χ 2 ώρες θεωρία, 1 ώρα Α.Π. & 1 ώρα εργαστήριο

Εργασίες: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. εργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης του

Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ, ως στάθμιση του βαθμού τους στις γραπτές εξετάσεις και την απόδοση τους στιε εργασίες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Armutlu K., Fil A., Ozcelik Y. Spasticity and its management with physical therapy applications (neurodegenerative diseases – laboratory and clinical research). Nova science pub inc, 2010.
 2. Barnes M., Johnson G. Σύνδρομο Ανώτερου Κινητικού Νευρώνα και Σπαστικότητα. Εκδόσεις Παρισιάνου, 2008.
 3. Car J., Shepherd R. Neurological rehabilitation – optimizing motor performance. Churchill Livingstone, Elsevier; 2010.
 4. Shumway-Cook A., Woollacott M. Κινητικός Έλεγχος – Από τη έρευνα στην κλινική πράξη. Εκδόσεις Πασχαλίδης, 3rd edition; 2012.
 5. Stokes Maria. Physical Management for Neurological Conditions. Third edition. Churchill Livingstone, Elsevier; 2011.
 6. Umphred D. A. Neurological Rehabilitation. Sixth edition, Elsevier, Mosby 2012.