ΜΠ 34 – Σεμινάριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας

Seminar of Advanced Physiotherapy

Εξάμηνο: Γ’(3Ο) Διδακτικές μονάδες ECTS: 7 Κωδικός:  ΜΠ 34

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην ομαδική εργασία, στην επιστημονική αναζήτηση και τη δημοσιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που απασχολούν το χώρο της φυσικοθεραπείας, καταστώντας τους ικανούς να εμβαθύνουν σε θέματα του επιστημονικού τους ενδιαφέροντος, στηριζόμενοι στις αρχές της επιστημονικής μεθοδολογίας. Βασικός στόχος είναι η απόκτηση της ικανότητας επικοινωνίας τόσο με το επιστημονικό δυναμικό, όσο και με τους κλινικούς θεραπευτές για την παρουσίαση, ανάλυση και τεκμηρίωση νέας γνώσης που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του χώρου υγείας και αποκατάστασης.

Μαθησιακοί στόχοι: Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση :

  1. να εργαστεί ομαδικά για να μελετήσει, τεκμηριώσει και παρουσιάσει μια θεματική ενότητα στηριζόμενος στις αρχές της επιστημονικής μεθοδολογίας
  2. με κριτική ανάλυση και σκέψη να παρουσιάζουν γραπτά και προφορικά τις εργασίες που έχουν αναλάβει
  3. να μπορούν να μεταδώσουν τα συμπεράσματά τους, καθώς και τη γνώση και τη λογική στην οποία βασίζονται αυτά, σε εξειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό με σαφήνεια και επάρκεια
  4. να έχουν τις ικανότητες μάθησης που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να σπουδάζουν με τρόπο που μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό αυτο-κατευθυνόμενος ή αυτόνομος.
Περιεχόμενα μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι Θεματικές Ενότητες:

Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζεται το θέμα ενασχόλησης των Μ.Φ. για το συγκεκριμένο εξάμηνο σπουδών το οποίο θα καλύπτει τόσο τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των φοιτητών όσο και τις επιστημονικές απαιτήσεις του χώρου της φυσικοθεραπείας την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι Μ.Φ. υπό την επίβλεψη των διδασκόντων αναλαμβάνουν να καθορίσουν την επιμέρους θεματολογία του συγκεκριμένους θέματος, καλύπτοντας πλήρως τις επιστημονικές απαιτήσεις. Ανά ομάδες αναλαμβάνουν υπό την επίβλεψη συγκεκριμένου εκπαιδευτικού να αναπτύξουν την επιμέρους θεματολογία και να την παρουσιάσουν τόσο γραπτά, όσο και προφορικά. Η ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων, ανά Μ.Φ., θα βασίζεται στον εντοπισμό των πλέον επίκαιρων ερευνητικών δεδομένων και δημοσιεύσεων σε συνδυασμό με την κριτική ανάλυση τους, ώστε να προκύπτουν οι νέες τάσεις της ερευνητικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο χώρο. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων με την μορφή επιστημονικής εκδήλωσης (ημερίδας ή δι-ημερίδας) με την επιστημονική και οργανωτική ευθύνη των Μ.Φ. που θα αποτελέσει και την προφορική αξιολόγηση τους.

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας: 13 εβδομάδες Χ 2 ώρες θεωρία & 1 ώρα Α.Π.

Εργασίες: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. εργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης του

Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ, ως στάθμιση του βαθμού τους στις προφορικές εξετάσεις και την απόδοση τους στις εργασίες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  1. Joan Bolker (1998) : «Writing Your Dissertation in Fifteen Minutes a Day: A Guide to Starting, Revising, and Finishing Your Doctoral Thesis». Owl Books, New York.
  2. David Seekings, John Farrer (1999): «How to Organize Effective Conference and Meetings». Kogan Page, UK.
  3. Nancy Duarte (2012): «HBR Guide to Persuasive Presentations (Harvard Business Reveiw Guides)». Harvard Business Review Press, Boston, Massachusetts.
  4. Andy Balser (2013): «Power through Presentations: Tips and Tricks to Build a Better Slide Deck».  ECW Press, Toronto, Ontario, Canada.
  5. John C. Maxwell (2009): «Teamwork 101: What Every Leader Needs to Know». Nashville, Tennessee.