Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

  1. Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
  2. Τα μαθήματα κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:
α/α ΚΩΔ – ΜΑΘΗΜΑ

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

ΜΠ11 – Μεθοδολογία Έρευνας

8

2

ΜΠ12 – Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & Δραστηριότητας Ι

8

3

ΜΠ13 – Βιοστατιστική

7

4

ΜΠ14 – Κινητικός Έλεγχος & Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση

7

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

1

ΜΠ21 – Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & Δραστηριότητας ΙΙ

8

2

ΜΠ22 – Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος

8

3

ΜΠ23 – Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών

7

4

ΜΠ24 – Καρδιο-αναπνευστικοί Περιορισμοί. Απόδοση & Αποκατάσταση

7

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

1

ΜΠ31 – Ειδικά Κλινικά Θέματα

8

2

ΜΠ32 – Κλινική Νευροεπιστήμη & Αποκατάσταση

8

3

ΜΠ33 – Συνεχής Επαγγελματική Εξέλιξη

7

4

ΜΠ34 – Σεμινάριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας

7

ΣΥΝΟΛΟ

30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία – Master Thesis

30

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

120 ECTS