Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

  1. Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
  2. Υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος σπουδών σε κύκλο μερικής φοίτησης.
  3. Τα μαθήματα κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:
α/α ΚΩΔ – ΜΑΘΗΜΑ

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 ΜΠ11 – Μεθοδολογία Έρευνας

8

2 ΜΠ13 – Βιοστατιστική

7

 

ΣΥΝΟΛΟ

15

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

ΜΠ22 – Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος

8

2

ΜΠ23 – Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών

7

ΣΥΝΟΛΟ

15

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

ΜΠ12 – Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & Δραστηριότητας Ι

8

2

ΜΠ14 – Κινητικός Έλεγχος & Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση

7

ΣΥΝΟΛΟ

15

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

ΜΠ21 – Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & Δραστηριότητας ΙΙ

8

2

ΜΠ24 – Καρδιο-αναπνευστικοί Περιορισμοί. Απόδοση & Αποκατάσταση

7

ΣΥΝΟΛΟ

15

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

ΜΠ31 – Ειδικά Κλινικά Θέματα

8

2

ΜΠ33 – Συνεχής Επαγγελματική Εξέλιξη

7

ΣΥΝΟΛΟ

15

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

ΜΠ32 – Κλινική Νευροεπιστήμη & Αποκατάσταση

8

2

ΜΠ34 – Σεμινάριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας

7

ΣΥΝΟΛΟ

15

Ζ’ και Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία – Master Thesis

30

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

120 ECTS