ΜΠ 23 – Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών

Rehabilitation of Musculoskeletal Disorders

Εξάμηνο: B’(2Ο) Διδακτικές μονάδες ECTS: 7 Κωδικός:  ΜΠ 23

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η σε προχωρημένο επίπεδο αξιολόγηση και αποκατάσταση  ασθενών με μυοσκελετικά προβλήματα. ‘Εμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της κλινικής συλλογιστικής, στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στις βέλτιστες σύγχρονες πρακτικές και στη τεκμηριωμένη φυσικοθεραπευτική πρακτική. Τα λειτουργικά ελλείμματα σε μυοσκελετικές διαταραχές θα ποσοτικοποιηθούν, όπου και όσο αυτό είναι εφικτό, και ο καλύτερος τρόπος μέτρησης-απεικόνισης των αποτελεσμάτων θα αναλυθεί ώστε ο μεταπτυχιακός φοιτητής να μπορεί να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής του.  Το μάθημα θα διερευνήσει διαφορετικούς τρόπους κλινικής συλλογιστικής, καθώς και τη φύση και το πλαίσιο της κλινικής πρακτικής και γνώσης. Το αποτέλεσμα της φυσικοθεραπευτικής επιλογής θα αποτελέσει το κεντρικό άξονα σε όλο το μάθημα, προκειμένου να αναπτυχθεί καλύτερα η μεθοδολογία της παρέμβασης, να αξιολογηθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητά της, να επιλεγούν τα σωστά κλινικά εργαλεία και να αιτιολογηθούν τελικά τα κριτήρια επιλογής μέσων και μεθόδων. Τέλος στο μάθημα αυτό θα καλυφθούν επιλεγμένες κλινικές οντότητες με έμφαση στην τεκμηριωμένη φυσικοθεραπευτική πρακτική (evidence based practice).

Μαθησιακοί στόχοι: Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να :

 1. επιδεικνύει την ικανότητα να ενσωματώνει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές δεξιότητες και να χρησιμοποιήσει αυτές τις δεξιότητες με ένα ολοκληρωμένο τρόπο προς όφελος του ασθενή.
 2. επιδεικνύει προηγμένες δεξιότητες κλινικού συλλογισμού για την εφαρμογή των κατάλληλων μέσων, να πραγματοποιεί ασφαλή κλινική αξιολόγηση και διαφορετικές στρατηγικές θεραπείας και να μπορεί να τροποποιεί τη θεραπεία μετά από διαδικασία αξιολόγησης.
 3. μπορεί να κατανοεί συγγενείς, χρόνιες και οξείες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος που απαιτούν φυσικοθεραπεία.
 4. επιδεικνύει μια κρίσιμη κατανόηση της τρέχουσας βάσης στοιχείων τεκμηρίωσης για την διαχείριση διάφορων μυοσκελετικών παθήσεων.
 5. επιδεικνύει αποτελεσματική επικοινωνία με τον ασθενή για τη συλλογή ανάλυση και καταγραφή πληροφοριών σχετικά με το είδος και τη φύση του προβλήματός του.
 6. κατανοήσει και να ενσωματώσει στην κλινική συλλογιστική του τις  ιδιότητες και ιδιομορφίες του κολλαγόνου ιστού.
 7. μπορεί να οργανώνει πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης βασισμένο σε τεκμηριωμένες γνώσεις.

Περιεχόμενα μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι Θεματικές Ενότητες:

Κλινικός συλλογισμός και τεκμηριωμένη φυσικοθεραπευτική πρακτική στις μυοσκελετικές διαταραχές. Αξιολόγηση ασθενούς και μέτρηση αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Συμπεριφορά του κολλαγόνου ιστού και η σχέση του με το πρόγραμμα αποκατάστασης. Θεραπευτική άσκηση στην προηγμένη φυσικοθεραπεία. Ο ρόλος της ιδιοδεκτικότητας στην αποκατάσταση. Κριτήρια επιλογής μέσων και μεθόδων. Τενὀντιες δυσλειτουργίες,  μυϊκοί τραυματισμοί, παθήσεις αρθρικού χόνδρου.

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας: 13 εβδομάδες Χ 2 ώρες θεωρία & 1 ώρα Α.Π.

Εργασίες: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. εργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξιολόγησής του.

Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ, ως στάθμιση του βαθμού τους στις γραπτές εξετάσεις και την απόδοσή τους στις εργασίες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Hoogenboom B, Voight M, Prentice W, Musculoskeletal Interventions McGraw-Hill Medical; 2nd ed, 2013.
 2. Goodman CC, Snyder TEK, Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral, 5th ed, Elsevier, St Louis Missouri, 2012.
 3. Herbert R, Jamtvedt G, Mead J, Birger Hagen K, Practical Evidence-Based Physiotherapy, Elsevier, Edinburgh, 2nd ed 2011.
 4. Jewell D, Guide to Evidenced-Based Physical Therapist Practice, Jones & Bartlett Learning, 2nd ed 2011.
 5. Greenhalgh T, How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine Wiley-Blackwell; 4th ed, 2010.
 6. Higgs J, Jones MA, Loftus S, Christensen N, Clinical Reasoning in the Health Professions, Butterworth-Heinemann; 3rd ed 2009.