ΜΠ 22 – Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος

Rehabilitation of Functional Pathology of Locomotor System 

Εξάμηνο: B’(2Ο) Διδακτικές μονάδες ECTS: 8 Κωδικός:  ΜΠ 22

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του είναι η μελέτη & κατανόηση των αρχών & της αιτιοπαθογένεσης της λειτουργικής παθολογίας του κινητικού συστήματος έτσι ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση & η διάκριση μεταξύ δομικών & λειτουργικών διαταραχών και η διαχείριση τους μέσω προγραμμάτων αποκατάστασης που βασίζονται στην λειτουργική προσέγγιση.

Μαθησιακοί στόχοι: Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση :

 1. Να διακρίνει την δομική από την λειτουργική παθολογία του κινητικού συστήματος.
 2. Να κατανοεί τον ρόλο του νευρικού ελέγχου (ΚΝΣ & ΠΝΣ) στην αιτιοπαθογένεση & θεραπεία της λειτουργικής παθολογίας του κινητικού συστήματος.
 3. Να αξιολογεί & θεραπεύει την αρθρική δυσλειτουργία των περιφερικών & σπονδυλικών αρθρώσεων.
 4. Να γνωρίζει την ταξινόμηση των αλυσιδωτών αντιδράσεων & να κατανοεί τον ρόλο τους στην πρόκληση λειτουργικών δυσλειτουργιών του κινητικού συστήματος.
 5. Να κατανοεί τον ρόλο των μυών στην αιτιοπαθογένεση επώδυνων μυοσκελετικών συνδρόμων, να γνωρίζει τα κλινικά μοντέλα ταξινόμησης διαταραχής κινητικών προτύπων & τις στρατηγικές μυϊκής ενεργοποίησης του κορμού & των άκρων.
Περιεχόμενα μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι Θεματικές Ενότητες:

Αιτιοπαθογένεση της λειτουργικής παθολογίας, διάκριση δομικών & λειτουργικών παθολογιών. Αρθρική δυσλειτουργία περιφερικών αρθρώσεων & σπονδυλικών κινητικών μονάδων. Θεωρία Συνδυασμένων Κινήσεων. Ο ρόλος & η ταξινόμηση των αλυσιδωτών αντιδράσεων. Περιοχές-τμήματα «κλειδιά» της ΣΣ στην αιτιοπαθογένεση σπονδυλικής δυσλειτουργίας. Ο ρόλος του νευρικού ελέγχου (ΚΝΣ & ΠΝΣ) στην αιτιοπαθογένεση & θεραπεία της λειτουργικής παθολογίας, αναπτυξιακή κινησιολογία, αντανακλαστική κινητικότητα & Δυναμική Νευρομυϊκή Σταθεροποίηση, αισθητικό-κινητική διέγερση. Ο ρόλος των μυών στην αιτιοπαθογένεση επώδυνων μυοσκελετικών συνδρόμων, κλινικά μοντέλα ταξινόμησης διαταραχής κινητικών προτύπων & στρατηγικές μυϊκής ενεργοποίησης κορμού & άκρων. Επανεκπαίδευση κινητικού ελέγχου. Ο ρόλος της περιτονίας στην δομή & λειτουργία του κινητικού συστήματος, βασικές αρχές δομικής ολοκλήρωσης.

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας: 13 εβδομάδες Χ 2 ώρες θεωρία & 2 ώρες Εργαστήριο.

Εργασίες: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. εργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξιολόγησής του.

Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ, ως στάθμιση του βαθμού τους στις γραπτές εξετάσεις και την απόδοσή τους στις εργασίες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Berthoz A. (2000). The brain’s sesnse of movement. Cambridge, Harvard University Press
 2. Durward, B.R., Baer, G.D & Rowe, P.J. (1999). Functional human movement: Measurements & analysis. Oxford, Butterworth & Heinemann.
 3. Lewit, K. (1999). Manipulative therapy in rehabilitation of the locomotor system (3rd ed). Oxford, Butterworth & Heinemann.
 4. Liebenson, G. (2006). Rehabilitation of the spine: A practitioner’s manual (2nd ed). Baltimore, Lippincott Williams & Wilkins
 5. McCarthy, C. (2010). Combined movement theory: Rational mobilization & manipulation of the vertebral column. Edinburgh, Churchill & Livingstone-Elsevier.
 6. Richardson, C., Hodges, P. & Hides, J. (2004) Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization: A motor control approach for the treatment and prevention of the low back pain (2nd ed.) Edinburgh, Churchill & Livingstone.
 7. Sahrmann, S. (2002) Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes. St Louis, Mosby.