Διαδικασία Αξιολόγησης ΔΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1. Η εξέταση-αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται με δημόσια υποστήριξη της εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή προς το τέλος του τέταρτου (Δ’) εξαμήνου και πάντως μέχρι το τέλος Ιουλίου ή ένα μήνα πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η δημόσια υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών εξασφαλίζεται από τις σχετικές ανακοινώσεις της Γραμματείας με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (Πίνακες Ανακοινώσεων και ιστοσελίδα Τμήματος).
  2. Το πρόγραμμα εξέτασης και υποστήριξης των διπλωματικών εργασιών, καθώς και η τριμελής επιτροπή αξιολόγησής τους, ανακοινώνονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εντός μίας περίπου εβδομάδας μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αντιτύπων.
  3. Οι διπλωματικές εργασίες εξετάζονται από τριμελή εξεταστική επιτροπή η οποία αποτελείται από τον εισηγητή και δύο διδάσκοντες ή έναν διδάσκοντα και έναν εξωτερικό προσκεκλημένο, μέλος ΔΕΠ, ή ΕΠ ή ερευνητή άλλου Α.Ε.Ι., τους οποίους εισηγείται ο επιβλέπων Καθηγητής στο Διευθυντή και αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.
  4. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει την παρουσίαση της εργασίας στο αμφιθέατρο της Σ.Ε.Υ.Π., παρουσία της εξεταστικής επιτροπής, φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, καθηγητών και κοινού, στα πλαίσια ανοιχτής διαδικασίας. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει εικοσάλεπτη (20) προφορική παρουσίαση της εργασίας από τον φοιτητή και τριαντάλεπτη (30) εξέταση από την εξεταστική επιτροπή. Η επίβλεψη της προετοιμασίας της παρουσίασης της Δ.Ε. από τον φοιτητή, συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του επιβλέποντα.
  5. Η βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας πρέπει να ακολουθεί αυστηρώς τις οδηγίες /κριτήρια αξιολόγησης που αναγράφονται στο επόμενο εδάφιο και κάθε εξεταστής είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τα κριτήρια αυτά. Η βαθμολογία της εξεταστικής επιτροπής καταγράφεται στο ΈΝΤΥΠΟ Δ του Παρατήματος του παρόντος κανονισμού, το οποίο αποτελείται από α) την αναλυτική βαθμολόγηση τμημάτων της εξέτασης (π.χ. αρθρογραφία, υποστήριξη κτλ.), β) την εισηγητική έκθεση την οποία συμπληρώνει ο επιβλέπον καθηγητής, και γ) τυχόν αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν για την τελική παράδοση της διπλωματικής εργασίας.  Το πρακτικό εξέτασης κατατίθεται στην Γραμματεία από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό εντός 3 ημερών.
  6. Η εξεταστική επιτροπή, κατόπιν της εξέτασης και βαθμολόγησης του φοιτητή σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν οριστεί από το Τμήμα, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συγκεκριμένες διορθώσεις, αντίγραφο των οποίων λαμβάνει ο φοιτητής μετά το τέλος της εξεταστικής διαδικασίας.
  7. Μετά το πέρας της εξέτασης ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος το τελικό αντίτυπο της Διπλωματικής του Εργασίας με σκληρό δερματόδετο εξώφυλλο καθώς επίσης και CD με την περίληψη της εργασίας του (τίτλος, ονοματεπώνυμο φοιτητή, ονοματεπώνυμο & βαθμίδα επιβλέποντα, ημερομηνία, περίληψη και 5-8 λέξεις κλειδιά, στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα) και όλο το κείμενο της Δ.Ε. σε αρχείο pdf. Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός ορίζεται σαν αποκλειστικά υπεύθυνος για να ελέγξει εάν έγιναν οι τυχόν διορθώσεις/τροποποιήσεις πριν την κατάθεση του τελικού αντιτύπου της διπλωματικής εργασίας στη γραμματεία του τμήματος και υπογράφει το τελικό αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας  στο εσώφυλλο. Το αντίτυπο αυτό και το CD προορίζονται για την βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
  8. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνηση της Δ.Ε. Σε περίπτωση δημοσίευσης που γίνεται σε υλικό της διπλωματικής εργασίας, υποχρεωτικά αναφέρεται το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, το Π.Μ.Σ. και ο επιβλέπων εκπαιδευτικός ο οποίος είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που σχετίζεται με την συγκεκριμένη δημοσίευση (ονόματα συγγραφέων, σειρά αναφοράς κτλ).
  9. Οι Μ.Φ. παροτρύνονται στη δημοσιοποίηση της ερευνητικής τους εργασίας, σε συνεργασία πάντα με τον επιβλέπων τους, με στόχο την απόκτηση εμπειριών  και τη δημοσιοποίηση του ερευνητικού έργου του Π.Μ.Σ..  Σε περίπτωση που τμήμα Δ.Ε. υποψηφίου έχει γίνει αποδεκτό προς δημοσίευση, είτε σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, είτε σε εθνικό επιστημονικό περιοδικό ή σε έγκριτο επαγγελματικό περιοδικό, είτε σε επιστημονικές βάσεις ανοιχτής πρόσβασης, αυτό λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψην από την εξεταστική επιτροπή για την βαθμολόγηση της Δ.Ε.